Články s tématikou

01/22

Fibrilace síní a NT-proBNP, zkušenosti z praxe kardiologa

4. prosince 2022

Fibrilace síní a NT-proBNP, zkušenosti z praxe kardiologa

Výskyt fibrilace síní stoupá se stářím. Stejnou měrou, jako přibývá věk ošetřujícímu lékaři, je sycen spravedlivě léty i každý pacient. A prevalence fibrilace síní v každodenní praxi kardiologa či internisty narůstá a nevyhýbá se ani lékařům.

MUDr. Antonín Novák

01/22, Kardiologie, Klinický obor, Ročník 2022


Stanovení tau proteinu, fosforylovaného tau proteinu a β-amyloidu (1-42) v likvoru u pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími vybranými neurologickými diagnózami

4. prosince 2022

Stanovení tau proteinu, fosforylovaného tau proteinu a β-amyloidu (1-42) v likvoru u pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími vybranými neurologickými diagnózami

Cílem práce bylo zhodnotit význam a využití výsledků stanovení celkového tau proteinu (tTau), fosforylovaného tau proteinu (pTau) a amyloidu beta (1-42) (β-amyloidu) v likvoru u pacientů s Alzheimerovou nemocí a pacientů s jinou neurologickou diagnózou.

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

01/22, Diagnostický obor, Klinická chemie a imunochemie, Ročník 2022


Likvorový triplet u pacientů s idiopatickým normotenzním hydrocefalem

4. prosince 2022

Likvorový triplet u pacientů s idiopatickým normotenzním hydrocefalem

Idiopatický normotenzní hydrocefalus je onemocnění vyskytující se typicky u seniorů. Manifestuje se poruchou chůze, demencí a sfinkterovými potížemi. Zkratová operace může mít terapeutický efekt na všechny příznaky včetně demence, která je u tohoto onemocnění léčitelná. Hlavní roli ve výběru pacientů, u nichž lze předpokládat pozitivní vliv operace, má řádná diferenciální diagnostika a provádění suplementárních testů. Použití likvorového tripletu u těchto pacientů je přínosem v diferenciální diagnostice, pro zjistění koincidence dalších nemocí, sledování efektu zkratové operace a získání dalších poznatků v této oblasti.

MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D

01/22, Diagnostický obor, Klinická biochemie, Ročník 2022


Stanovení β-amyloidu (1-42), tau proteinu celkového a tau proteinu fosforylovaného – srovnání reagencií Roche 1. a 2. generace

4. prosince 2022

Stanovení β-amyloidu (1-42), tau proteinu celkového a tau proteinu fosforylovaného – srovnání reagencií Roche 1. a 2. generace

Stanovení beta amyloidu (1-42), tau proteinu celkového a tau proteinu fosforylovaného je využíváno při diagnostice Alzheimerovy choroby a jiných neurodegenerativních onemocnění. Kromě automatizovaných metod je laboratorně prováděna především ELISA a multiplexové techniky.

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

01/22, Diagnostický obor, Klinická chemie a imunochemie, Ročník 2022


Přehled využití biomarkeru S-100B v klinické praxi

4. prosince 2022

Přehled využití biomarkeru S-100B v klinické praxi

Rodina proteinů S-100 je tvořena skupinou přibližně 20 bílkovin s molekulovou hmotností mezi 10–12 kDa, které se vyznačují vazbou vápenatých iontů. Tyto proteiny lze lokalizovat imunohistochemickými metodami (např. za použití protilátky polyclonal rabbit anti-S-100) zejména v jádře a cytoplazmě u rozmanité skupiny buněk, jakými jsou např. Schwannovy buňky, melanocyty, gliové buňky, chondrocyty, adipocyty, makrofágy, Langerhansovy buňky, dendritické buňky či keratinocyty. Jejich funkce spočívá především v regulaci buněčného cyklu a procesu diferenciace.

Mgr. Alice Hoffmannová, Ph.D

01/22, Diagnostický obor, Klinická chemie a imunochemie, Ročník 2022


Alzheimerova choroba

4. prosince 2022

Alzheimerova choroba

Výskyt Alzheimerovy choroby se do roku 2050 trojnásobně zvýší

Redakce Labor Aktuell

01/22, Klinický obor, Neurologie, Ročník 2022


Mechanismus působení β-amyloidu a tau proteinu u Alzheimerovy choroby

4. prosince 2022

Mechanismus působení β-amyloidu a tau proteinu u Alzheimerovy choroby

Počítačové ilustrace mechanismu působení s komentářem

Redakce Labor Aktuell

01/22, Diagnostický obor, Digitální diagnostika, Neurologie, Ročník 2022


Digitalizace zdravotnictví – výzvy a přínosy

4. prosince 2022

Digitalizace zdravotnictví – výzvy a přínosy

Rychlý technologický pokrok zaznamenal v posledních letech každý z nás, nejen díky pandemii byl tento trend ještě urychlen. Jako klíčová se pro vyrovnání s tímto pokrokem jeví digitalizace jednotlivých sektorů.

Ing. Tomáš Procházka

01/22, Ročník 2022


„RBSS je, když...“

4. prosince 2022

„RBSS je, když...“

Transfuzní lékařství představuje v celé řadě klinických oborů neoddělitelnou součást komplexní léčebné péče o nemocné pacienty.

Mgr. Petra Trachtulcová, Ph.D.

01/22, Hematologie, Klinický obor, Ročník 2022


Laboratorní automatizace včera, dnes a zítra

4. prosince 2022

Laboratorní automatizace včera, dnes a zítra

V 80. letech 20. století, v dobách, kdy hlavním problémem klinických laboratoří byl „pouze“ nedostatek personálu, vymýšlel Dr. Masahide Sasaki a jeho spolupracovníci to, co se mělo stát největší revolucí v klinické laboratorní technologii od dob prvního analytického systému (AutoAnalyzer, 19571). Komplexní automatizace laboratorního provozu byla popisována vizí laboratorního řešení „umožňujícího přiřazení vzorku konkrétnímu pacientovi ihned po odběru materiálu a zachovávajícího tuto identifikaci během zpracování vzorku v mechanizovaném analytickém řetězci až po konečnou registraci a prezentaci platných výsledků“. Mechanizovaný analytický řetězec se stal realitou v roce 1985, kdy Dr. Sasaki se svým týmem medicínských technologů dokončil instalaci prvního automatizovaného transportního systému v nemocnici přidružené ke Kochi Medical School v Japonsku. Kombinace dopravníkových pásů a připojených preanalytických a analytických systémů dostala název Total Laboratory Automation.

Mgr. Anežka Hucíková

01/22, Centrální laboratoř, Klinická chemie a imunochemie, Ročník 2022, Řešení pro centrální laboratoře, Transfuziologie


cobas® pro modul e 801 – první instalace a zkušenosti v zařízení transfuzní služby FNKV

4. prosince 2022

cobas® pro modul e 801 – první instalace a zkušenosti v zařízení transfuzní služby FNKV

Transfuzní služba je v České republice jednou z integrálních součástí poskytování komplexní zdravotní péče. V celém systému fungování této oblasti je zahrnuta řada pracovišť různých velikostí a zaměření. Od jednotlivých odběrových míst až po velká transfuzní oddělení, která zajišťují velmi širokou škálu činností. Jejich fungování má v rámci zdravotnictví mnoho specifických prvků, které generují i specifické požadavky na partnerské a dodavatelské organizace.

RNDr. Petra Vojvodová

01/22, Centrální laboratoř, Diagnostický obor, Klinická chemie a imunochemie, Ročník 2022, Řešení pro centrální laboratoře, Transfuziologie


Možnosti diagnostiky klostrídiovej kolitídy pomocou POCT PCR v klinickej praxi

4. prosince 2022

Možnosti diagnostiky klostrídiovej kolitídy pomocou POCT PCR v klinickej praxi

Clostridioides difficile (CD) je najčastejšou príčinou postantibiotických hnačiek a ich dôležitosť stúpa najmä v súvislosti s nozokomiálnymi infekciami. Infekcie spôsobené Clostridioides difficile (CDI, z angl. Clostridioides difficile infection) majú podľa údajov v literatúre stúpajúci trend a v období pandémie COVID-19 je tento vzostup akcelerovaný nadmernou preskripciou antibiotík. Závažnosť CDI stúpa s vekom a početnosťou recidív.

MUDr. Martin Novotný, Ph.D

01/22, Centrální laboratoř, Histologie, Infekční onemocnění, Klinická chemie a imunochemie, Ročník 2022


Aktualizace IVDR v Roche Diagnostics

4. prosince 2022

Aktualizace IVDR v Roche Diagnostics

26. květen 2022 představuje datum aplikace nařízení Evropské unie o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR) i v naší firmě. Posledních 5 let jsme se na tuto událost připravovali a snažili se zajistit, aby naše portfolio diagnostických řešení bylo v souladu s IVDR. Dnes jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o náš dosavadní pokrok směřující ke shodě s IVDR.

Redakce Labor Aktuell

01/22, Ročník 2022


Někdy stačí málo...

4. prosince 2022

Někdy stačí málo...

Někteří z vás už asi stačili během posledního roku zaznamenat v e-mailové schránce zprávu s názvem „Pomozte nám zlepšit svou zkušenost…“. Co to vlastně znamená? Proč vám tyto maily chodí? Proč chodí jen někdy? A co s tím pak děláme my? A kam se poděl ten dotazník, který jste dostávali jednou ročně?

Mgr. Linda Bradáčová

01/22, Ročník 2022


Capuns (mangoldové závitky)

4. prosince 2022

Capuns (mangoldové závitky)

Recept pro cca 4 osoby

Lukas Muller

01/22, Ročník 2022


Autoři
...

Ing. Kristýna Válková


Oddělení lékařské mikrobiologie Slezské nemocnice v Opavě
...

MUDr. Anna Baštan


Fakultní nemocnice Olomouc, Dětská klinika
...

Ing. Ludmila Landová, Ph.D.


Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.