article main title
Stanovení β-amyloidu (1-42), tau proteinu celkového a tau proteinu fosforylovaného – srovnání reagencií Roche 1. a 2. generace
RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. 1
1) Oddělení klinické biochemie FN Brno

Stanovení beta amyloidu (1-42), tau proteinu celkového a tau proteinu fosforylovaného je využíváno při diagnostice Alzheimerovy choroby a jiných neurodegenerativních onemocnění. Kromě automatizovaných metod1 je laboratorně prováděna především ELISA2 a multiplexové techniky3.

Úvod

V srpnu roku 2021 byly na český trh uvedeny reagencie 2. generace pro automatizované metody Roche. Výhodou analýzy tau proteinu celkového (tTau), tau proteinu fosforylovaného (pTau) a beta amyloidu (1-42) (β-amyloid) reagenciemi 2. generace je možnost provedení na všech široce dostupných imunochemických modulech cobas e, zajišťující snadné zavedení do běžného laboratorního provozu. Ve srovnání s reagenciemi předchozí generace došlo k největší změně u stanovení β-amyloidu. Metoda byla restandardizována na IFCC CRM, byl zvýšen rozsah měření (z 200–1 700 na 150–2 500 ng/l). Cut-off hodnota se u β-amyloidu změnila z 1 000 na 1 030 ng/l. Dále byl zjednodušen preanalytický protokol. Odběr i analýzy se provádějí ve zkumavkách pro CSF kat. č. 63.614.625 (Sarstedt) a je možné standardně pracovat s čerstvým vzorkem. Výsledky jsou konzistentní s PET.4-6

Vzhledem k tomu, že na našem pracovišti byly do 8/2021 používány reagencie 1. generace a měli jsme zájem využít výhod nových setů, provedli jsme srovnání obou metod a výsledky statisticky vyhodnotili.

Materiál a metoda

Stanovení tTau a pTau 1. generace bylo prováděno na přístroji cobas e 411 a stanovení β-amyloidu na přístroji cobas® 6000, modul e 601 (v Lab Med spol. s r.o., Brno). Metody tTau, pTau i β-amyloid 2. generace byly měřeny na přístroji cobas® 8000, modul e 801. Projekt byl schválen Etickou komisí FN Brno (č. j. 01-090119/EK) v rámci Start-up grantu. Katalogová čísla jednotlivých souprav jsou uvedena v tab. 1. Principem testů je elektrochemiluminiscenční nekompetitivní analýza. Srovnání bylo provedeno na souboru 67 vzorků a zhodnoceno za použití Passing-Bablokovy regresní analýzy a Bland-Altmanova rozdílového grafu (sw MedCalc, verze 12.5.0). Výsledky Při srovnání 1. a 2. generace reagencií ke stanovení tTau, pTau a β-amyloidu na 67 vzorcích bylo dosaženo výsledků uvedených v tab. 2 a obr. 1. U stejného souboru vzorků byl dále ke srovnání použit Bland-Altmanův rozdílový graf (tab. 3). Grafické znázornění zachycuje obrázek 2.

Diskuse

Z vyhodnocení srovnání biomarkerů neurodegenerativních onemocnění Passing-Bablokovou regresí vyplynulo, že není statisticky významný rozdíl u stanovení tTau analyzovaného 1. či 2. generací reagencií, zatímco u stanovení pTau a β-amyloidu byl na hladině P = 0,01 statisticky významný rozdíl mezi generacemi zaznamenán. Tomu odpovídají výše uvedené výsledky: 95% interval spolehlivosti (CI) úseku na ose y pro β-amyloid nezahrnuje 0 a 95% interval spolehlivosti směrnice přímky pro β-amyloid a pTau nezahrnuje 1. Z Bland-Altmanova rozdílového grafu (obr. 2) je patrné, že mezi srovnávanými soubory je malý systematický posun u parametrů tTau a pTau – průměrná diference l2,6l % a 3,1 %. Významnější posun je u β-amyloidu – průměrná diference 7,8 %. Reagencie 2. generace poskytovaly výsledky vyšší u tTau, zatímco průměrně nižší hodnoty byly u pTau a β-amyloidu, kde se projevil jak vliv nových reagencií, tak i restandardizace. Při hodnocení velikosti maximálních odchylek zjištěných pomocí Bland-Altmanova rozdílového grafu se většinou využívá srovnání s biologickou intraindividuální variabilitou uvedenou v databázi dle Westgarda7 nebo v databázi EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Námi sledované biomarkery, nové v oblasti IVD, však v těchto databázích dosud nejsou zařazeny. Vypočítanou průměrnou diferenci lze pro imunoanalytické metody hodnotit jako obvyklou a z klinického pohledu vyhovující. Reagencie 2. generace jsou stejně jako předchozí generace stabilní, interní kontrola kvality vychází dlouhodobě v požadovaném rozmezí, bez nutnosti časté rekalibrace. Nevýhodou zůstává, že stanovení tTau, pTau a β-amyloidu danou metodikou je nutno provádět pouze z likvoru a vyžaduje tedy invazivní odběr s využitím lumbální punkce.

Závěrem lze konstatovat, že výsledky získané reagenciemi pro stanovení beta amyloidu (1-42), tau proteinu celkového a tau proteinu fosforylovaného obou generací jsou z klinického hlediska dobře porovnatelné. Pokud laboratoř původně využívala 1. generaci, může plynule navázat měřením vzorků reagenciemi 2. generace a využít tak její výhody.

Reagenční souprava Elecsys® Phospho-Tau (181P) CSF je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro. Test slouží ke kvantitativnímu měření fosforylovaného tau proteinu v lidském CSF. Spolu se stanovením Elecsys β‑Amyloid (1–42) CSF II se používá na zjištění poměru jejich koncentrací u dospělých jedinců s kognitivní poruchou, u nichž se zvažuje diagnóza Alzheimerovy choroby a jiné příčiny kognitivní poruchy. Rozsah měření: 8–120 pg/ml. Reagenční souprava Elecsys® β‑Amyloid (1–42) CSF II je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro. Test je určen pro imunochemické kvantitativní stanovení koncentrace β‑amyloidového (1–42) proteinu v lidském mozkomíšním moku (CSF). Rozsah měření: 150–2500 pg/ml. Reagenční souprava Elecsys® Total‑Tau CSF je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro. Test je určen pro kvantitativní měření celkového tau proteinu v lidském CSF. Rozsah měření: 80–1300 pg/ml. Elektrochemiluminiscenční imunostanovení „ECLIA“ se používá na analyzátorech cobas e. Sendvičový princip. Určeno k použití odborníky ve zdravotnictví.

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.


V Ústavu laboratorní medicíny FN Brno pracuje jako primářka OKB. Dlouhodobě se zabývá analytickou i perianalytickou automatizací, ale také zaváděním nových progresivních parametrů do klinické praxe. Od r. 2005 je zástupkyní vedoucího/přednosty Katedry laboratorních metod Lékařské fakulty MU, kde působí jako odborný asistent.

Literatura
  1. Elecsys β-Amyloid (1-42) CSF II, Elecsys Total-Tau CSF, Elecsys Phospho-Tau (181P) CSF. Příbalové letáky Roche.
  2. Pérez-Ruiz E, Decrop D, Ven K, Tripod L, Leirs K, Rosseels J, et al. Digital ELISA for the quantification of attomolar concentrations of Alzheimer's disease biomarker protein Tau in biological samples. Anal Chim Acta, 1015, 2018, 74-81.
  3. Reijn TSM, Rikkert MO, Geel WJA, Jong D, Verbeek MM. Diagnostic Accuracy of ELISA and xMAP Technology for Analysis of Amyloid β42 and Tau Proteins, Clin Chem, 53, 5, 2007, 859-865.
  4. Hansson O, Rutz S, Zetterberg H, Bauer E, Hahl T, Manuilova E, et al. Preanalytical protocol for measuring Alzheimer's disease biomarkers in fresh CSF. Alzheimer's & Dementia DADM. 2020, 12, 1.
  1. Blennow K, Zetterberg H, Rutz S, Manuilova E, Logan Ch, et al. Analytical characteristics of the updated elecsys Abeta42 Gen 2 assay, including comparisons with the Gen 1 assay. The journal of the Alzheimer’s & Dementia. 2020, 16, 3.
  2. Hansson O, Stomrud E, Zetterberg H, Rutz S, Manuilova E, Logan Ch, et al. Improved performance of Elecsys CSF Abeta measurement achieved using the simple, unified routine-use protocol for CSF collection. The journal of the Alzheimer’s & Dementia. 2020, 16, 3.
  3. Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez A, Jimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M. Current databases on biologic variation: pros, cons and progress. Scand J Clin Lab Invest 1999, 59, 491-500.
Sdílet článek
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.