article main title
„RBSS je, když...“
Mgr. Petra Trachtulcová, Ph.D. 1
1) ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Transfuzní lékařství představuje v celé řadě klinických oborů neoddělitelnou součást komplexní léčebné péče o nemocné pacienty.

Podávání krevních přípravků a krevních derivátů je mnohdy laickou veřejností považováno za bezproblémový výkon, nicméně je nutné si uvědomit, že jakákoliv krevní transfuze či podání krevních derivátů s sebou nesou celou řadu rizik. Tato rizika a jejich velikost je možné díky soustavnému rozvoji diagnostických a technologických postupů při zpracování a skladování krve minimalizovat, nicméně je nelze nikdy zcela vyloučit.

Mimořádně závažné riziko, které s sebou může nést krevní transfuze, představuje přenos infekce prostřednictvím krevního přípravku či krevního derivátu. Zásadním úkolem transfuzních zařízení a zpracovatelů plazmy při zajištění bezpečnosti krevních přípravků a derivátů je tudíž minimalizace rizika přenosu infekce.

Zajištění bezpečnosti krevních přípravků a derivátů a jejich dostupnost pro pacienty se tedy stává klíčovým prvkem a velkou výzvou jak pro zařízení transfuzní služby a zpracovatele krevní plazmy, tak i pro diagnostické firmy, které laboratořím mohou nabídnout technologie určené pro screening dárců.

Firma Roche si klade za cíl zajistit co nejkomplexnější řešení v oblasti bezpečnosti krve a krevních produktů. Strategie Roche Blood Safety Solution (RBSS) se snaží přispět ke zvýšení bezpečnosti krevních produktů jedinečným a komplexním řešením, které přináší laboratořím zařízení transfuzní služby spolehlivé systémy a vyšetřovací testy společně s personalizovanou laboratorní automatizací a managementem dat. Tato řešení splňují požadavky, které jsou kladeny na screening dárců jak na globální, tak na regionální úrovni.

V současné době jsou v České republice povinně všechny odebrané krevní vzorky testovány na přítomnost HIV1/2, HCV, HBV a Syphilis pomocí sérologických testů. Tento typ testů s sebou nese poměrně velké riziko nepřesného výsledku v důsledku tzv. diagnostického okna (HIV 2–3 týdny, HBV 4–6 týdnů, HCV 2–6 měsíců). Možností, jak toto riziko snížit, je rozšířit screening o molekulárně biologické metody, kterými se zjišťuje přítomnost nukleové kyseliny daného viru (Nucleic acid testing – NAT). Citlivost těchto metod je vyšší ve srovnání se sérologickými metodami, což umožňuje zkrácení diagnostického okna (u HIV o 7–9 dnů, u HCV o 59–65 dnů a u HBV o 25–30 dnů). Tento typ vyšetření není zatím v České republice legislativně předepsán, nicméně jeho značné rozšíření v řadě vyspělých i rozvíjejících se zemí celého světa naznačuje, že tímto směrem se bude postupně ubírat i ČR.

Společnost Roche nabízí zákazníkovi nejmodernější řešení, které významně napomáhá zajistit co nejbezpečnější přípravu krevních produktů. Nabízí využití dvou vysoce kvalitních a citlivých technologií pro screening krve společně s automatizovanými systémy nejen pro sérologické, ale i NAT vyšetření.

Neustálé zavádění inovací

Historie uvádění na trh inovativních produktů Roche klíčových pro transfuzní lékařství

Sérologické testování pomocí technologie elektrochemiluminiscence (ECL)

ECL (elektrochemiluminiscence) je patentovaná technologie Roche používaná pro sérologickou diagnostiku. Na základě této technologie v kombinaci s dobře navrženými, specifickými a citlivými imunochemickými principy poskytují aplikace Elecsys® spolehlivé výsledky. Koncept imunometod Elecsys® je založen na využití značení rutheniovým chelátem a substrátu tripropylaminu.

Elektrochemiluminiscenční reakce pro detekci vytvořeného imunokomplexu je spuštěna přivedením napětí na pracovní elektrodu v měřicí cele, čímž dochází k přesně řízené reakci. Technologii ECL lze využít u mnoha imunoanalytických principů, kde vykazuje nadstandardní funkční vlastnosti.

Technologie ECL poskytuje sérologickým metodám Elecsys® vysokou senzitivitu a krátký reakční čas (max. 27 min.) a usnadňuje tak spolehlivou identifikaci infekčních agens s časovou a nákladovou efektivitou. Vysoká senzitivita také dovoluje použití nízkého objemu vzorků (max. 50 (mikro) l) a zejména detekci nízkých koncentrací agens v počátečních stadiích onemocnění po sérokonverzi. Pečlivá selekce protilátek a aplikace moderních principů imunoreakci mají pozitivní vliv rovněž na klinickou a analytickou specifičnost metod Elecsys®, což výrazně omezuje výskyt falešně pozitivních výsledků a nutnost jejich konfirmace.

V současné době již můžeme nabídnout novou generaci harmonizovaných integrovaných řešení cobas®, založenou na systémech cobas® pro a cobas® pure. Tyto analyzátory jsou k dispozici v moderním modulárním provedení, díky kterému lze navrhnout to nejvhodnější řešení pro  transfuzní laboratoř jakékoli velikosti a potřeb. Při vývoji těchto platforem došlo k dalšímu zvýšení úrovně automatizace laboratorních procesů, jejich bezpečnosti a hospodárnosti. K nejvýznamnějším inovacím patří především zavedení plně „ready-to-use“ reagenčních kazet cobas® green packs s deklarovanou 4měsíční stabilitou na palubě analyzátorů a zvýšeným počtem testů (300),  ultrazvukové mytí vzorkových pipetorů cobas® SonicWash, kalibrace bez použití reagencií cobas® AutoCal, automatizace údržby a řada dalších.

Zjistěte více o našich preanalytických řešeních na go.roche.com/preanalytika.

NAT vyšetření

Za účelem NAT vyšetření společnost Roche nabízí v současnosti plně automatizovaný systém cobas® 6800, který pro screening dárců využívá molekulární testování pomocí polymerázové řetězové  reakce. Pro zařízení transfuzní služby jsou k dispozici multiplexní testy, které v jedné reakci dokážou identifikovat a rozlišit infekci HCV, HBV, HIV1/2, případně duplexní testy identifikující infekci HAV a Parvo B19. Portfolio určené pro transfuzní laboratoře je možné rozšířit podle přání zákazníka a podle epidemiologické situace o další testy (např. detekce West Nile Virus, HEV a další). Systém cobas® 6800 může být doplněn zařízením umožňujícím laboratoři provádět poolování vzorků, které výrazně zvýší efektivitu provozu. V současné době jsou v provozu dva typy poolovacích automatů, jednak cobas p 680 a jednak novější systém Microlab STAR spolu se softwarem cobas® Synergy. Produkt cobas® Synergy software byl vyvinut speciálně pro zařízení transfuzní služby a představuje řešení pro správu dat umožňující optimalizovat pracovní proces, a tím zvyšovat produktivitu a efektivitu provozu transfuzní laboratoře.

Portfolio metod Roche pro transfuzní lékařství a jejich nejzásadnější přednosti

Historie RBSS v České republice

Celý příběh RBSS v České republice započal v roce 2010, kdy bylo spuštěno sérologické testování v laboratoři Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno na platformě cobas e 411. V té době ještě nebylo portfolio testů povinných pro sérologický screening kompletní, ale od roku 2014 je firma  Roche schopná zajistit veškeré testy vyžadované legislativními požadavky pro sérologický screening.

Pro sérologické vyšetření mohly laboratoře využívat systémy cobas® 6000, cobas® 8000, v současné době i cobas® pro a v blízké budoucnosti budeme moci zařízením transfuzní služby nabídnout nejnovější cobas® pure. Laboratoř podle své velikosti a typu provozu může zvolit optimální sestavu, která plně vyhovuje jejím potřebám. Protože v legislativních požadavcích na testování dárců krve je i testování IgG a celkové bílkoviny, je možné kromě imunochemických modulů použít i biochemický modul, který tento typ testů zajistí. Vzhledem k tomu, že tyto testy jsou ale méně časté, standardně se v laboratořích transfuzní služby nevyužívají. Výjimkou je jedno pracoviště, které se díky intenzivní spolupráci s plazmaferetickými centry, a tedy i počtem zpracovávaných vzorků, vymyká běžnému „českému provozu“ a je schopné tyto moduly dostatečně kapacitně využít.

V současné době jsou systémy cobas® určené pro screening infekčních markerů instalovány ve čtyřech zařízeních, která se liší svou velikostí a v jejich laboratořích jsou vlastně využity všechny dosud dostupné varianty (cobas e 411, cobas e 601, cobas e 801, cobas® pro). Kromě základního kvadrupletu, tedy screeningu na přítomnost protilátek proti HIV1/2, HCV, Syphilis a přítomnost antigenu HBsAg, využívají některá pracoviště i další doplňkový parametr, konkrétně test na protilátky proti HBc, který jsou nejspecifičtějším a nejcitlivějším sérologickým markerem HBV infekce.

Přestože testování dárců molekulárně genetickými metodami (NAT) není v České republice legislativně vyžadováno, několik pracovišť se vydalo na „vizionářskou“ cestu a rozhodlo se systém NAT využít. V prvních instalacích se v laboratořích umísťoval systém cobas s 201, společně s poolovacím automatem Microlab STAR. V průběhu dalších let se pro další zařízení transfuzní služby využil již systém cobas® 6800, který ve srovnání s cobas s 201 nabízí vyšší stupeň automatizace a „větší dávku uživatelské pohody“. Na obou zmíněných systémech lze vyšetřovat povinné virové markery, tedy přítomnost HIV1/2, HBV, HCV. Všechny uvedené virové markery jsou detekovány v rámci jediného testu, který je navíc schopen přesně je identifikovat a rozlišit. Kromě tohoto multiplexního testu nabízíme zákazníkům také duplexní test, který slouží k detekci přítomnosti HAV a Parvo B19. Tyto testy jsou vyžadovány pro vyšetření plazmy k dalšímu průmyslovému zpracování a již několik zákazníků je do svého portfolia zařadilo. V případě potřeby je možné laboratořím transfuzní služby nabídnout i další testy, jako je například test pro screening přítomnosti viru západonilské horečky. Tento typ testu byl v ČR poprvé využit v roce 2019, kdy se tato infekce vyskytla v moravských regionech a firma Roche byla schopná velmi rychle zareagovat na požadavek zákazníka o zavedení tohoto testu.

V letošním roce v České republice uvádíme na trh kompaktní inovativní systém cobas® 5800, který Vám představíme v některém z dalších vydání časopisu.

V současné době se molekulárně genetické testování na systémech Roche provádí ve čtyřech zařízeních, nicméně vzhledem k jejich velikosti a počtu odběrů je možné říci, že zhruba čtvrtina odběrů plné krve je vyšetřena kromě sérologického screeningu i NAT. Pracoviště, která zavedla NAT do svého vyšetřovacího schématu, tak vycházejí vstříc požadavkům léčebných složek, neboť některá zdravotnická zařízení již vyžadují pouze transfuzní přípravky vyšetřené molekulárně genetickým testováním.

Mgr. Petra Trachtulcová, Ph.D.

Mgr. Petra Trachtulcová, Ph.D.


Od roku 2018 pracuje ve společnosti Roche Diagnostics s.r.o. jako aplikační specialista pro koagulační analyzátory a věnuje se spolupráci s laboratořemi v zařízeních transfuzní služby. Přivítala by den alespoň o pár hodin delší, aby kromě práce stihla jógu, kreslení, filmy, dobrou muziku a knížky a spoustu dalších věcí, které dodávají životu tu správnou chuť.

Literatura
  1. Esteban JI et al. (2013). Multicenter Evaluation of the Elecsys® Anti-HCV II Assay for the Diagnosis of Hepatitis C Virus Infection Journal of Medical Virology 85:1362–1368.
  2. Flores-Chavez MD et al. (2018). Evaluation of the Elecsys Chagas Assay for Detection of Trypanosoma cruzi-Specific Antibodies in a Multicenter Study in Europe and Latin America J. Clin. Microbiol. 56.
Sdílet článek
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.