article main title
„Alternativní“ vyšetřovací a léčebné metody – díl první – kritický pohled biochemika
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 1
1) Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň

V současnosti jsou lidé zahlcováni nepřeberným množstvím informací. Informace přicházejí ze sdělovacích prostředků plných reklamy, pro mnohé je základním zdrojem informací internet. Kupodivu, přestože je lidstvo čím dál vzdělanější, stoupá v civilizovaných zemích počet lidí věřících horoskopům, jasnovidcům, psychotronikům, proutkařům, léčitelům i likvidátorům patogenních zón; lidé jsou schopni často přijmout jejich názory a podrobit se vyšetření, či dokonce léčbě, ačkoli tito nejsou schopni své metody racionálně obhájit. 

Jedním ze způsobů obrany proti pseudovědeckým informacím všeho druhu je tzv. kritické neboli racionální myšlení, které pomáhá zhodnotit informaci z hlediska racionality, typů argumentace a věrohodnosti a odlišit věrohodnou informaci od nesmyslu nebo pokusu o „masáž mozku“, např. při reklamě. Kritické myšlení by mělo být spjato s určitým stupněm skepticismu (vědecký neboli racionální skepticismus). Základní myšlenkou racionálního skepticismu je, že pokud se neprokáže opak, nelze u jakýchkoliv tvrzení nebo teorií předpokládat jejich pravdivost. V České republice se boji s pseudovědeckými metodami a názory věnuje Český klub skeptiků SISYFOS (www.sisyfos.cz).  

Jak už jsem uvedl, pseudovědecké názory jsou velmi často lidem vštěpovány právě na poli zdravotnictví: v četných reklamách jsou neustále nabízeny nové vyšetřovací metody, které bez odběru krve odhalí celé spektrum onemocnění. Ale nejen odhalí, mohou je dokonce vyléčit: řada přípravků posílí imunitu, očistí organismus, dovolí shodit „nadbytečná kila“, a to bez nutnosti omezit příjem energie či zvýšit její výdej. A lidé, ovlivněni reklamou, se nechají vyšetřovat, kupují nabízené doplňky stravy a platí a platí. Cílem této práce je seznámit čtenáře s nejčastějšími z těchto podvodných metod, ukázat, jak jsou rafinovaně nabízeny, a hlavně rozebrat je právě z hlediska kritického, racionálního myšlení. Na závěr uvedeme přehled zásad, jichž se drží ti, kteří tyto metody nabízejí, abychom je mohli snáze rozpoznat a včas se jim vyhnout. Jejich šíření je totiž mnohdy vážnou hrozbou pro zdraví občanů.

Vyšetření bez kapky krve

Obr. 1: Pacientka během vyšetření přístrojem ANESA
(ze stránek http://www.neinvazivnivysetreni.cz)

Uvedené vyšetření nabízí řada pracovišť v České republice již několik let. Tato pracoviště mj. provádějí vyšetření přístrojem původně zvaným AMP (Analyzátor Malychin Pulavskij), který „na základě kvantové fyziky stanoví 117 parametrů krve“, a to bez jediné odebrané kapky krve. Činnost analyzátoru AMP je založena na „vzájemném vztahu mezi činností vykonávanou krevním oběhovým systémem vnitřních orgánů a teplem, které vzniká v důsledku chemických reakcí dusíku, kyslíku, vodíku a uhlíku“. Bez odběru krve během šesti minut vyšetří krevní obraz i s rozpočtem leukocytů, celé spektrum biochemických parametrů (Na+, K+, enzymy, metabolity, cholesterol, hormony) i další nelaboratorní parametry, a to na základě měření teploty pěti biologicky aktivních bodů. Metodě byla od počátku dávána velká publicita formou článků v periodikách a reklamních tiskovinách. Podpořil ji např. i klinický farmakolog doc. Sechser a chemik prof. Chromý, který ve svých skriptech Bioanalytika (vydala Masarykova univerzita v Brně) v kapitole 13.3, Neinvazivní analyzátor krve, mj. doporučuje uvedený přístroj pro ambulantní lékaře včetně pediatrů. Cena vyšetření byla původně 3 000 Kč, později došlo ke zlevnění na 1 990 Kč. 

Již v r. 2011 jsem byl požádán Krajským úřadem Plzeňského kraje o posudek na analyzátor AMP. Ze svého posudku (22. 7. 2011) vyjímám: „Zhodnocením získaných údajů mohu zodpovědně prohlásit, že se jedná o metodu non-lege artis. Jako odborník v klinické biochemii a laboratorní medicíně uvádím, že přístrojem nelze uvedené parametry změřit. Vzhledem k tomu, že na stránkách společnosti QMI Centrum prevence, s.r.o., je uváděno, že vyšetření provádí lékařka, mám podezření, že vědomě uvádí vyšetřované v omyl – během studia medicíny musela totiž získat vědomosti, které by jí umožnily racionálně uvedenou metodu zhodnotit jako pochybnou.“ Do dnešního dne nikdo na můj posudek nereagoval. Přístroj kritizovali prof. Zima a Mgr. Bunešová ve Zdravotnických novinách. V r. 2012 dostala firma QMI, provozující analyzátor AMP, zlatý Bludný balvan – cenu, kterou uděluje klub skeptiků Sisyfos za nejlepší příspěvek k matení a ohlupování veřejnosti, tedy za šíření nesmyslných názorů, propagaci neúčinných metod nebo prodej podvodných výrobků. Pěknou studii provedli pracovníci Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze – srovnali výsledek vyšetření analyzátorem AMP s hodnotami získanými v „klasické“ laboratoři, samozřejmě po odběru krve. Přístroj AMP nepoznal hyperglykémii u dekompenzovaného diabetika, selhání ledvin a těžkou anémii u druhého nemocného ani hematologickou malignitu u třetího pacienta.  

Obr. 2: Pacient během léčby (ze stránek http://www.mdmcentrum.com)

Ministerstvo zdravotnictví ČR reagovalo až 16. 1. 2013, kdy rozhodlo „o zákazu užívání prostředku Neinvazivní analyzátor krve AMP při poskytování zdravotní péče na území ČR s ohledem na možnost nepříznivého ovlivnění zdraví včetně rizika omezení bezpečnosti pacientů“. A jak reagovalo QMI centrum? Přístroj přejmenovali, takže to, co dříve byl AMP, je dnes ANESA (= automatický neinvazivní expresní screeningový analyzátor). A pokračují ve vyšetřování, nabízejí slevy, vánoční poukazy, dokonce přidali poradenství lékaře, platit lze i stravenkami.

Kritické zhodnocení. Je jasné, že měřením teploty nelze žádný z uvedených parametrů stanovit. I kdyby to šlo, jak poznáme, že signál pochází od sodíku a ne od draslíku? Jak pomocí teploty určíme koncentraci kortizolu v moči, časové parametry EKG křivky, podíl nezralých neutrofilů či velikost mozkových komor? Pochybnost metody podporuje i nesmyslné vydávání výsledků na tři desetinná místa, chyby v referenčních hodnotách a celá řada dalších nepřesností.

Metoda mesodiencefalické modulace

Metoda mesodiencefalické elektromodulace (MDM) je založena na „principu vlivu malých impulsních proudů na mesodiencefalickou oblast centrálního nervového systému. Účinek je vyvoláván elektrickými impulsy proudu. Stejnosměrné modulované impulsní elektrické proudy v souladu s iontovou a koloidní teorií vnitřního prostředí působí elektrickou polarizaci, která vede k přeskupení iontové struktury, ovlivnění funkce buněčných membrán a působí aktivačně na některé struktury a biologické substráty centrálního nervového systému.“ Metoda údajně léčí diabetickou polyneuropatii a další poruchy spjaté s poruchou prokrvení – chronické rány, chronickou bolest, erektilní dysfunkci. Původně uváděná léčba neplodnosti, syndromu polycystických ovarií a endometriózy již nabízena není.  

Obr. 3: Plazmový generátor RPZ 14

Podle propagátorů metody dochází ke zlepšení dysfunkcí organismu, mikrocirkulace v tkáních, regulačních schopností i vnímání bolesti a nepříjemných vjemů nejen u diabetiků, ale u všech lidí se zdravotními problémy. Klinické studie údajně prokázaly, že účinek je dlouhodobý a dochází ke statisticky významnému poklesu glykovaného hemoglobinu; účinek může nastoupit již po několika sezeních. Pacient absolvuje sérii 13 půlhodinových sezení; přestože účinek je dlouhodobý, doporučuje se léčbu opakovat. Cena vyšetření byla původně 15 tisíc Kč, nyní je to 9 900 Kč za celou sérii. 

Metoda se testovala ve FN v Hradci Králové a ve FN v Plzni a samozřejmě nebyl popisovaný účinek prokázán; to však nebrání tomu, aby se dále provozovala, dokonce v ordinacích významných diabetologů. Na stránkách MDM centra se dočteme o mnoha diabetických nohách zachráněných před amputací, autory těchto sdělení jsou vesměs pracovníci MDM center. Kladně se o metodě vyjádřili mj. prof. Zadák, bývalý přednosta Kliniky gerontologické a metabolické LF UK a FN v Hradci Králové, a prof. Kvapil, přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK v Praze a člen výboru České diabetologické společnosti, který metodu provozuje i ve své ordinaci. 

Kritické zhodnocení. I kdybychom připustili změnu prahu a vnímání bolesti působením na mezimozek, zcela vyloučit musíme vliv této metody na hladinu glykovaného hemoglobinu. Rychlost glykace závisí na koncentraci reagujících složek, tj. glukózy a bílkoviny; žádné ozařování mozku ji nemůže ovlivnit. Jen na okraj – mesodiencefalická oblast mozku neexistuje. Nejspíše plným právem byla i této metodě klubem skeptiků Sisyfos udělena v roce 2014 cena Bludný balvan.

Metaterapie biorezonančním působením

„Centrum moderní diagnostiky“ nabízí šetrné, hloubkové, komplexní i dílčí vyšetření organismu, zachytí nemoc již v počátečním stadiu, dále provádí hubení mikroorganismů frekvenční terapií (nízkofrekvenční vlny). Pomocí metaterapie (biorezonančním působením) posílí různé části organismu a otestuje, zda potraviny či doplňky stravy jsou vhodné pro daného klienta. K tomu užívá přístroj Super Ravo Zapper – multifunkční frekvenční generátor kladně vyvážených obdélníkových impulsů. „Tento na světovém trhu ojedinělý přístroj je mj. výjimečný tím, že si sami můžete nastavit frekvenci, kterou poté cíleně ovlivňujete své zdraví.“ Přístroj má 85 programů, léčí chřipku, angínu, AIDS, onemocnění ledvin, rakovinu, vysoký krevní tlak… tedy skoro všechno. Přístroj umí nejen odhalit škodlivé mikroorganismy v těle, ale různými frekvencemi na ně i destrukčně působí. 

Druhým nabízeným přístrojem je plazmový generátor RPZ 14, který využívá „princip bezkontaktního přenosu frekvencí dle poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního ničení mikroorganismů Dr. Royala Raymonda Rifa“. Léčí angínu, chřipku, nádory, průjmy, řídké vlasy, nabízena je i frekvence na krásu. Přístroj sám vypadá impozantně a je k dispozici za pouhých 128 tisíc Kč. Cena vyšetření v Centru moderní diagnostiky se pohybuje od 350 do 1 500 Kč v závislosti na počtu vyšetřených orgánů. 

pokračování příště 

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.


Literatura
 1. Analýza prvků z vlasů: http://biomol.pl/biomol/cs_CZ
 2. Artróza – léčba přípravkem Arthrelix: http://www.tratament-artroza.com
 3. Citamíny: http://www.zdraviedlhovekost.sk
 4. D´Adami P., Whitney C.: Výživa a krevní skupiny. Pragma, 1997, 263 s., ISBN 80-7205-236-5
 5. Geladrink: http://www.orling.cz
 6. Heřt J. a kolektiv: Homeopatie. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997
 7. Heřt J., Hnízdil J., Klener P.: Akupunktura – mýty a realita. Galén, Praha 2002
 8. Heřt J.: Alternativní medicína a léčitelství. Nakl. Věra Nosková, Praha 2011 (též přístupné na ww.sisyfos.cz)
 9. Hodnocení přístroje AMP klubem skeptiků Sisyfos: http://www.sisyfos.cz/index.php?id=vypis&sec=132716997
 10. Homeopatické společnosti: https://hla-homeopatie.cz; http://www.clhs.cz; www.homeopatie.cz
 11. Hubnutí pomocí ananasových tablet: http://www.ananas-forte.com
 12. Heřt J.: Slovník esoteriky a pavěd. Nakl. Věra Nosková, Praha 2008 (též přístupné na www.sisyfos.cz)
 13. Klub skeptiků SISYFOS: http://www.sisyfos.cz
 14. Kolektiv autorů: Alternativní medicína - možnosti a rizika. Grada Publishing, Praha 1995
 15. Koloidní stříbro: http://www.silvermedic.cz
 16. Kolostrum: http://www.bio-colostrum.cz
 17. Léčba diabetu: http://www.rotinal.com
 1. Léčba rakoviny: http://bez-rakoviny.com
 2. Léčivá houba Reishi: http://www.kralovnahub.cz
 3. Master Mineral Solution (MMS): http://www.mms-kapky.cz
 4. MDM centrum a léčba diabetické polyneuropatie: http://www.mdmcentrum.com
 5. Metaterapie biorezonančním působením: http://zapper.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/diagnostika/diagnostika-plzen-centrum-moderni-diagnostiky
 6. Ozařování krve laserovým terapeutickým přístrojem: http://www.thinkm.cz
 7. Schindeleho minerály: http://www.schindele-mineraly.cz
 8. Strava podle krevních skupin: http://www.prirodnicestou.cz/strava-dle-krevnich-skupin
 9. Štundlová D., Dostálová J.: Stravování podle krevních skupin. Výživa a potraviny, 2004, 59(6): 153–154
 10. Šungit: http://www.sungit.cz
 11. Uzemnění: http://www.earthinginstitute.net
 12. Věda kontra iracionalita I-V. (Pětice sborníků přednášek, Jiří Heřt byl vždy editorem a zároveň autorem více příspěvků. Knihy vycházely v nakl. Academia a nakl. Věra Nosková). Praha 1998, 2002, 2005, 2008, 2012
 13. Vysokodávková terapie vitaminem C: http://www.edukafarm.cz/r155-infuzni-vitamin-c; http://www.vitamin-c-infuze.cz/verejnost
 14. Vysokoenergetická pulzní terapie: http://www.formosacentrum.cz
 15. Vyšetření bez kapky krve: http://www.neinvazivnivysetreni.cz
 16. Živá kapka krve v temném poli mikroskopu: http://www.zdravivkrvi.cz; http://www.kapkakrve.cz
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.