article main title
„Alternativní“ vyšetřovací a léčebné metody - díl druhý - kritický pohled biochemika
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 1
1) Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň

Další přístroje založené na magnetickém působení

Studio ForBio – ale i jiná centra – kromě neinvazivního vyšetření krve nabízí další metody vyšetřující celkový zdravotní stav, diagnostiku infekcí a zároveň jejich léčbu. Využívá k tomu dva přístroje. Přístroj Metatron Clinical má schopnost „odhalit raná – praenosologická stadia patologických procesů ještě před jejich zřetelnou klinickou manifestací, která může být těžko odhalitelná jinými diagnostickými metodami, jako jsou ultrazvuk, počítačová tomografie a magnetická rezonance. Metatron spolu s Methapatia GR ClinicalTM je unikátní diagnostický systém, který umožňuje sledovat tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání. Systémy nelineární analýzy jsou nejvyspělejšími informačními technologiemi dostupnými v tomto století a mohou být považovány za nejpozoruhodnější úspěchy moderní přírodní vědy. Diagnostické zařízení je založeno na spektrální analýze vířivých magnetických polí libovolného biologického objektu. Všechny substance, tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly a toxiny, mají elektromagnetické vyzařování, tzv. frekvenční vzorek. Zařízení je schopno automaticky naladit frekvenci řídících impulsů, samostatně nacházet a korigovat vady a patologie orgánů a tělních buněk.“  

Přístroj Bicom Optima je založený na „kombinaci biorezonančních programů pro nejrůznější diagnózy a klinické obrazy. Je v něm uloženo více než 400 komplexů substancí, díky nimž je možné terapeuticky léčit mnohačetné diagnózy a klinické obrazy z různých oborů. Na základě elektromagnetického působení přístroje je stimulována samoléčicí schopnost organismu.“ 

Kritické zhodnocení. Elektrická aktivita mozku či srdce má význam v diagnostice (EEG, EKG), o tom není pochyb. Těžko však může přístroj korigovat vady a patologie orgánů – zkusili by si autoři léčit infarkt myokardu či epilepsii svým přístrojem? O elektromagnetickém vyzařování virů, bakterií, pylů a toxinů, jak se na stránkách firmy ForBio píše, však důvodně pochybuji. A tedy i o schopnosti přístroje jimi způsobené potíže diagnostikovat a léčit.

Živá kapka krve v temném poli mikroskopu

Na stránkách http://www.zdravivkrvi.cz se uvádí: „Výhodou oproti pozorování ve světlém poli je to, že struktury zůstanou po delší dobu živé (asi 20–30 minut, u zdravé krve i déle) a lze tudíž pozorovat jejich aktivitu a správnou funkčnost. Navíc v temném poli jsou viditelné i složky krve, které jsou ve světlém poli a při běžných lékařských rozborech neviditelné.“ Zajímavá je příprava na vyšetření: ráno před pozorováním si nesmíme čistit zuby (bakterie se snadno dostanou po polknutí střevní stěnou do krve) a nejméně hodinu před odběrem nelze používat mobilní telefon a počítač (elektromagnetické vlnění agreguje krevní komponenty). Odebere se kapka krve z prstu; pak vyšetření trvá zhruba dvě hodiny. S detailním popisem dostane klient i videonahrávku vyšetření a soupis doporučení vedoucích ke zlepšení stavu krve a tím i zdraví a zkvalitnění života. Cena vyšetření závisí na středisku, které vyšetření provádí. V Plzni je například cena konzultace se specialistou 1 250 Kč, děti a důchodci platí „jen“ 800 Kč, následná kontrola činí 400 Kč. Skutečné náklady na vyšetření jsou podle mého odhadu řádově nižší. Co vše se dá z kapky krve pod mikroskopem poznat? Přítomnost mikroorganismů v krvi, těžkých kovů, sklon k mozkové mrtvici, infarktu a nadměrnému srážení krve, hormonální nerovnováha, přítomnost krystalů cholesterolu v krvi, nebezpečí vzniku rakoviny a řada dalších stavů. Na webových stránkách jsou k dispozici fotografie zobrazující krvinky v řetízcích, barevně svítící těžké kovy, četné kvasinky v krvi aj. 

Kritické zhodnocení. Asi nemusím uvádět, že při takovém množství těžkých kovů či kvasinek v krvi, jako je vidět na zmíněných obrázcích, by příslušná osoba byla dávno mrtvá. Jde tedy nejspíše o artefakty, které se v mikroskopu zobrazují a jsou nesprávně interpretovány. Teorii, z které vychází hodnocení mikroskopického nálezu kapky krve, vypracoval německý biolog G. Enderlain již v r. 1925; jeho teorie o pleomorfismu mikroorganismů byla záhy vyvrácena jako zcela nesprávná a je proto s podivem, že je po 90 letech znovu oživována, a to dokonce osobami s medicínským vzděláním.

Analýza prvků z vlasů

Vyšetření se provádí v polské Lodži a pochopitelně tedy z naší republiky zasahuje hlavně severní Moravu a Slezsko. Laboratoř vyžaduje zaslání 200–300 mg vlasů; přiložit se musí potvrzení o zaplacení 80 € a vyplněný dotazník o zdravotním stavu a stylu života. Do tří týdnů je zpátky výsledek, který obsahuje:

  • 24 bioprvků (vápník, sodík, draslík, fosfor, zinek, magnezium, železo, měď, nikl, mangan, selen, chrom, molybden, kobalt, germanium, křemík, síra, jod, cín, vanad, stroncium, bor, lithium, baryum);
  • 5 toxických prvků ve vlasech (arzen, rtuť, hliník, kadmium, olovo).

Hodnocení je provedeno grafickým způsobem, kde u každého prvku vedle sebe najdeme dva sloupečky: jeden znamená předpokládanou koncentraci i s jakýmsi vyjádřením normálního rozptylu hodnot, druhý znázorňuje změřenou hodnotu; jsou hodnoceny i poměry mezi koncentracemi jednotlivých prvků. Z obsahu prvků ve vlasech se údajně dá poznat stav energetiky, trávení, stárnutí, reakce na stres, převaha katabolismu či anabolismu, sympatiku či parasympatiku, a dokonce funkce štítné žlázy, nadledvin a stav acidobazické rovnováhy. Nález je doplněn doporučením bohatého suplementačního programu. 

Kritické zhodnocení. Prvky se skutečně ukládají do vlasů a podle jejich obsahu můžeme poznat, kdy byl člověk intoxikován např. olovem. To je však vše, co lze z analýzy prvků ve vlasech poznat. Výsledky nemají a ani nemohou mít vztah k acidobazické rovnováze, stavu trávení, funkci endokrinních žláz a dalším uváděným stavům. I kdybychom tento vztah připustili, jak vysvětlí propagátoři tohoto vyšetření, že se hodnotí aktuální stav acidobazické rovnováhy, která se může měnit během minut až hodin, podle obsahu prvků, které se do vlasů uložily před mnoha týdny či měsíci? Navíc nikde není vyžadováno, aby byla zaslána určitá část vlasů – je jedno, zda se pošle část, která vyrůstala před rokem, nebo právě čerstvě odrostlá, či zda byly vlasy opakovaně odbarvovány. Je zarážející, že mezi biogenní prvky jsou zahrnuty např. nikl, germanium, křemík, cín, bor, lithium, či dokonce stroncium a baryum.

Master Mineral Solution

Obr. 1: Základní roztoky tvořící MMS

MMS je zkratka pro Master Mineral Solution (= mistrovský minerální roztok). Jde o přesnou koncentraci chloritanu sodného (MMS), který je před použitím aktivován přesným množstvím 10% roztoku kyseliny citrónové. Aktivací vzniká z chloritanu oxid chloričitý (ClO2), vlastní účinná látka. Na webových stránkách se uvádí doslova: „MMS je látka, která zabíjí viry, bakterie a koky. Když se ClO2 v žaludku vstřebá, dostává se přímo do krevního oběhu rozpuštěný v krevní plazmě a navázaný na hemoglobin červených krvinek. Funkce jater – detoxikace (léků, jedů atd.), produkce cukrů, hormonů a imunoproteinů – se účinkem přijatého ClO2 podstatně zlepšují. MMS smíchaný v přesném poměru s kyselinou citrónovou uvolňuje po dobu 12 h v lidském těle určité množství chlordioxidu, který selektivně ničí vždy jen a pouze patogenní mikroorganismy, neboť ty mají mnohem kyselejší povahu než zdravé lidské buňky a tkáně. Tím rozváže ruce imunitnímu systému, který pak může opět dělat svou práci. Zdravé buňky přitom MMS vůbec neohrožuje, neboť oxidační potenciál (E°) molekul oxidu chloričitého (0,95 V) je nižší než oxidační potenciál kyslíku (1,3 V), který tělu neškodí.“ MMS lze podat orálně jako kapky; na kůži rozprašovačem, dále klyzmatem, či dokonce intravenózně (podle údajů na webu to vyžaduje zkušeného doktora nebo sestru). Spektrum nemocí, které MMS údajně ovlivňuje, je velmi široké a různorodé, spíše by se mělo uvést, které nemoci se léčit nedají (jsou-li vůbec takové). 

Kritické zhodnocení. Oxid chloričitý může skutečně vznikat dekompozicí kyseliny chlorité, uvolněné z chloritanu silnější kyselinou. Tou však nemůže být kyselina citrónová, neboť je slabší kyselinou (pKa = 3,14) než kyselina chloritá (pKa = 1,96). To samozřejmě může udělat kyselina chlorovodíková v žaludku, nikoliv však v tlustém střevě či v krvi. Do žíly bych v žádném případě chloritan nepodával. Dost pochybuji o selektivním působení na patogenní mikroorganismy, přičemž fyziologicky se vyskytující mikroorganismy mají zůstat nepostižené. Fagocytující buňky si samy produkují látky, kterými ničí mikroorganismy, především kyselinu chlornou (z peroxidu vodíku a chloridů působením enzymu myeloperoxidázy). Redox potenciál systému ClO2/ClO2- je uveden správně, redox potenciál systému O2/H2O je však +0,815 (nikoliv 1,3) V.

Ozařování krve polovodičovým laserovým terapeutickým přístrojem ThinkM

Obr. 2: Přístroj ThinkM 

Autoři uvádějí: „Pokud krev začíná obsahovat zvýšenou hladinu lipidů, tuků, cholesterolu, nečistot, začínají se červené krvinky vzájemně slepovat (řetízkují) a jejich schopnost roznášet kyslík a živiny se rapidně zmenšuje. Navíc spojené útvary erytrocytů se nemohou dostat do těch nejtenčích vlásečnic. Krev houstne, okysličování vázne.“ Seznam nemocí a chorobných stavů, které přístroj léčí, je opět dlouhý; patří mezi ně např. redukce krevních sraženin, úprava krevního tlaku, náprava antioxidačního působení enzymů, zvýšení tvorby ATP a zlepšení dýchání, stimulace DNA, antibakteriální a antitoxický efekt, zlepšení činnosti mozku, štítné žlázy, snížení vlivu stárnutí aj. K odstranění výše uvedených problémů byla vyvinuta metoda laserového ozařování přesně definovaným světlem o vlnové délce 650 nm. „Krev se optimalizuje, odbourávají se nadměrné tuky, červené krvinky jsou zbavovány svých tukových obalů a tím se obnovuje jejich činnost – tedy okysličování a vyživování všech buněk v těle. Postupně se snižuje viskozita krve, která tak snadněji protéká cévním systémem, tím se snižuje přirozeně krevní tlak a postupně se odbourávají důsledky civilizačních chorob a obtíží.“ Přístroj má tvar větších hodinek a jako náramkové hodinky se dává na zápěstí, kde působí na krev v radiální tepně, nebo jsou ozařovány nosní dírky. Je poskytován na omezenou dobu se slevou 3 000 Kč a stojí „pouhých“ 13 950 Kč, s příslušenstvím 15 760 Kč. 

Kritické zhodnocení. Červené krvinky samozřejmě žádný tukový obal nemají (kromě fosfolipidové dvojvrstvy v membráně a tu není záhodno odstraňovat); osobně by mě zajímala slibovaná ukázka krve v mikroskopu před působením přístroje a po něm. Je zde opět řada nesmyslů (např. termín stimulace DNA) nebo neurčitě popsaných účinků (zlepšení metabolismu celého organismu, náprava funkčnosti přirozených procesů aj.).

Prostředky pro zaručené hubnutí

Obr. 3: Příklad reklamy na zaručeně účinné prostředky na hubnutí 

Nadváha a obezita trápí značné procento populace. Proto jsou tak populární prostředky, které slibují jisté a rychlé zhubnutí, aniž by člověk musel omezit příjem potravy, či dokonce zvýšit výdej energie. Nabízených prostředků je nepřeberné množství, stačí zadat do vyhledávače „hubnutí“ či podobné heslo. Reklamy na tyto prostředky se často objevují v časopisech životního stylu i v běžných denících. Jako účinné látky jsou uvedeny extrakty z různých rostlin (artyčok, konjak, opuncie, akácie a gardénie, zelená káva, fazole), ale i další látky, které vznikly v mysli autorů přípravků a ve skutečnosti neexistují (ovocné kyseliny, ovocné enzymy, ketony z malin či fykotin). Výrobci a distributoři slibují 100% přírodní původ – ten je zdůrazňován vždy (ostatně i strychnin je 100% přírodní…), hubnutí při normální stravě (v jednom případě i při příjmu 4 000 kcal/den), selektivní úbytek tuku na břiše, stehnech a hýždích a zábranu jo-jo efektu – jakési očkování proti tloustnutí – člověk pak již nikdy nepřibere. Hubne se velmi rychle až 1 kg denně i rychleji, 1 kg po jedné tabletě atd. V reklamních letácích je účinek popisován rozmanitě, tuky se spalují na různých místech, vylučují z organismu (není uvedeno kudy), účinné látky tuky pohlcují, rozpouštějí tukové buňky aj. Vedle obrázků zhublých dam si obvykle můžeme přečíst řadu nadšených dopisů potvrzujících účinek. 

Kritické zhodnocení. Jediný způsob, jak vyvolat pokles hmotnosti, je tělesnou aktivitou zajistit vyšší výdej energie, než je její příjem v potravě. Jiný důvod pro odbourávání tukové tkáně není. Výjimku samozřejmě tvoří látky, které snižují protonový gradient na vnitřní mitochondriální membráně a ten pak nemůže být užit  
k tvorbě ATP – energie se uvolní ve formě tepla. Patří sem např. hormony štítné žlázy a skupina bílkovin zvaných „rozpojovače“ (uncoupling proteins), které se uplatňují u některých živočišných druhů při hibernaci. Podobný účinek mají i některé sloučeniny jako kyselina salicylová a její derivát salicylanilid, 2,4-dinitrofenol, adrenalin a noradrenalin či chemické látky známé pod zkratkami SF 68 a FCCP. Tyto látky však k hubnutí rozhodně nelze doporučit pro jejich závažné nežádoucí účinky.  
Někdy zmiňované zahřívání oblastí těla s tukem s cílem zvýšit aktivitu lipolytických enzymů (např. dříve známý Středa pás; dnes je dokonce nabízen přístroj Vanquish, který nahřeje problematickou partii radiofrekvenční částí s následným rozpuštěním tuku) je samozřejmě rovněž neúčinné – to by musel člověk hubnout i v létě na sluníčku. Můžeme snadno spočítat, že i kdyby člověk vůbec nejedl a trávil zásobní tuk, při lehké tělesné činnosti neztratí víc než ¼ kg/den; veškeré extrémní úbytky hmotnosti uváděné v reklamách tedy nemohou být pravdivé ani teoreticky. Zmíněné mechanismy účinku jsou tak stupidní, že je ponecháme bez komentáře.

Obr. 4: Příklad reklamy na zaručeně účinné prostředky na hubnutí 

Další „alternativní“ metody a přípravky

Vysokoenergetická pulzní terapie 
Firma provozující tuto regenerační metodu uvádí: „Přístroj Theracell 100 funguje na principu silného magnetického pole. Díky vysokonapěťovému generátoru je schopen vytvořit napětí 15–30 kV během několika vteřin. Napětí je distribuováno pomocí trojité aplikační smyčky. Každý impulz je přenášen do těla o frekvenci 1–3 Hz a působí na tkáň až do hloubky 18 cm. Vysokoenergetická pulzní terapie se zaměřuje na patologicky pozměněné buňky, zdravé buňky nijak neovlivňuje. Chemické reakce buněčného potenciálu buňky mohou být pozitivně ovlivněny právě pomocí vysokoenergetické pulzní terapie. Enzymy ATP, zodpovídající za energii buňky, se takto mohou reaktivovat a přispět k původním zdravým fyziologickým procesům v buňce.“ Terapie se obvykle skládá z 8 až 10 sezení, cena jednoho sezení se pohybuje od 300 do 700 Kč. Na prvý pohled jde o snůšku nesmyslů: 30 tisíc voltů by člověka spolehlivě zabilo, ATP není enzym, termín „chemické reakce buněčného potenciálu“ je rovněž nesmyslný. 

Dieta podle krevních skupin 
Principem je, že lektiny ze stravy mohou aglutinovat krvinky nesoucí na svém povrchu určitý antigen (tedy krvinky určité skupiny). Tyto potraviny pak musí nositel té které skupiny ze stravy vyloučit. Údajně i malé množství lektinu je schopné aglutinovat a poškodit velký počet krvinek. Platí však, že lektiny se z trávicího traktu do krve nedostanou a nemohou tedy ani krvinky aglutinovat, tepelná úprava potravin je navíc obvykle ničí (jsou to proteiny). Lektiny jsou většinou rostlinného původu – proč je tedy vegetariánská strava doporučována osobám se skupinou A, které mají na povrchu erytrocytů aglutinogen A, který je sacharidové povahy a teoreticky by mohl s lektiny reagovat – na rozdíl od osob se skupinou 0, kteří uvedený aglutinogen na krvinkách nemají a kterým je doporučována strava živočišná? Protože některé z těchto diet doporučují množství zeleniny a omezují vysoko-energetické potraviny, může být výsledkem diety redukce tělesné hmotnosti, která však nemá nic společného s krevními skupinami. Jako všechny jednostranné diety může být dieta podle krevních skupin v určitém ohledu karenční, zejména dieta pro krevní skupinu A, která je v podstatě vegetariánská. 

Pití kolostra 
Kolostrum se prodává tekuté, ve formě tablet a s různými příchutěmi. Co se například píše na webových stránkách www.bio-colostrum.cz? Zdůrazňován je příznivý účinek na imunitu, mj. pro obsah protilátek, které mají přímé účinky proti bakteriím, virům a plísním. V kolostru se vyskytuje též laktoferin, který u zdravých jedinců pomáhá zabezpečit imunitu proti chřipkám, nachlazením, parazitům a infekčním bakteriím. Uplatňuje se při omezování růstu metastáz, pomáhá redukovat plísně a omezuje produkci volných radikálů. Přítomnost protilátek je pravdivá, i když v tabletové formě asi budou denaturované. To ostatně nevadí: jde o kolostrum kravské, tedy o kravské protilátky a proti kravským chorobám. Člověk z něho tedy užitek mít nemůže. 

Pití koloidního stříbra 
Koloidní stříbro má antibakteriální účinky – toto je známo již dlouho, viz např. přípravek Sagen, užívaný k úpravě kontaminované vody ve studních. Nyní se však přípravky s koloidním stříbrem (připravené na speciálních přístrojích) podávají i perorálně, v měsíčních kúrách. Spektrum nemocí, které koloidní stříbro léčí, je impozantní: AIDS, angína, hepatitida, artritida, senná rýma, herpes, chřipka, pohlavní nemoci, onemocnění prostaty, průjem, tuberkulóza aj. Jistě není třeba zdůrazňovat, že uvedené nemoci stříbro nevyléčí; je-li podáváno jako jediná léčba, může ohrozit nemocného a mnohdy i okolí. Dlouhodobé podávání vede k hromadění stříbra v organismu, navenek se projevujícímu modrošedým zbarvením kůže (argyróza).  

Citamíny 
Citamíny jsou produkty pocházející z výzkumu Ústavu gerontologie a bioregulace Ruské akademie medicínských věd a Vojenské medicínské akademie; připravují se z tkání a orgánů hospodářských zvířat. Autory koncepce citamínů jsou profesoři Chavinson a Morozov. Jde údajně o regulační peptidy, které jsou specifické pro každý orgán. Pro každý orgán je tedy vhodný jen jeden konkrétní peptid. Podle toho se i nazývají (Ventramin na žaludek, Vaslamin na cévy, Thymusamin na podporu imunity, další jsou Bronchalamin, Cerabramin, Hepatamin, Renisamin, Testalamin apod.). Opravují poškozené buňky, podporují dlouhověkost. Podávají se ve formě tablet, vstřebávají se v tenkém střevě. Užívají se až 3 tablety 3x denně, přičemž 40 tablet stojí 25 €, denní dávka tedy přijde na „pouhých“ 160 Kč. Není snad třeba zdůvodňovat, že regulační peptidy tohoto charakteru neexistují, a i kdyby, proteázy v tenkém střevě by je rozložily. 

Metoda C.I.C. 
Metoda C.I.C. (Controlled Inner Cleansing = řízená vnitřní očista) začíná tam, kde klasická medicína končí. Je to metoda holistická, zabývá se zdravotním stavem člověka z celostního pohledu. Příčinu obtíží metoda C.I.C. spatřuje v zatížení organismu různými druhy toxinů. Konkrétní typ toxické zátěže je možné určit na základě indikace přístrojem Salvia, který je modifikací původního přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, zkonstruovaného podle vynálezu dr. Reinholda Volla. Vyšetření je naprosto bezbolestné a není potřeba se na něj nijak připravovat. Na základě výsledků jsou navrženy vhodné doplňky stravy Joalis, případně další doporučení týkající se celkové životosprávy. Přípravky Joalis jsou na čistě přírodní bázi. Díky vyloučení toxinů dochází k opětovnému nastavení rovnovážných funkcí uvnitř těla, což má vliv na zlepšování zdravotního stavu. Příkladem chorob, které metoda léčí, jsou alergie, ekzémy, bolesti hlavy, gynekologické potíže. Toxiny samozřejmě nejsou uvedeny, jen se píše o jejich odstranění, očistě. Jsou uvedeny dvě klinické studie, nejsou však publikovány v běžně dostupných časopisech a zpráva o nich je důvěrným sdělením pro firmu Joalis, která přípravky sama vyrábí. 

Úprava vody 
Voda upravená kamenem zvaným šungit má příznivé účinky na celou řadu chorob: pomáhá v prevenci nachlazení, cukrovky, žlučníkových a ledvinových kamenů, aterosklerózy, působí proti artritidě i gastritidě. Odstraňuje únavu, kocovinu, působí proti bolesti, otokům, léčí kožní choroby. Šungit je 2 miliardy let starý černý minerál nacházený nedaleko ruské vesnice Šunga; obsahuje uhlík ve formě fullerenů. Struktura se prý nápadně podobá enzymům, které jsou běžné v lidském organismu, navíc obsahuje téměř všechny prvky periodické soustavy. Šungit dokáže změnit energetickou informační strukturu vody a odstranit paměť vody, která způsobuje, že v její struktuře jsou stále uloženy informace o všech chemických složkách, které obsahovala. Šungit ve tvaru pyramidy je sice dražší, ale mnohem účinnější. O hlouposti těchto tvrzení snad není třeba diskutovat. 

pokračování příště 

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.