article main title
Porovnání výsledků metod HbA1c na analyzátorech D-10 (Bio-Rad) a cobas® 8000 c 502 (Roche)
Mgr. Ondřej Wiewiorka 1
1) Oddělení klinické biochemie FN Brno, Jihlavská 20, Brno, Katedra laboratorních metod, LF, Masarykova univerzita, Kamenice 735/5, Brno, supervizor EHK SEKK pro cykly KD (glykovaný hemoglobin) a GHP (glykovaný hemoglobin POCT), Za Pasáží 1609, Pardubice

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je rutinně využívaný parametr pro sledování kompenzace glykemie u pacientů s diagnózou diabetes mellitus.1 V řadě zemí je také využíván jako diagnostický marker pro toto onemocnění.2 Efektivní využití HbA1c je ovšem limitováno jeho analytickou nejistotou3 a omezeními vyplývajícími z přítomnosti abnormální formy hemoglobinu, intravaskulární hemolýzy, ztráty krve a dalších stavů. Na přesnost vyšetření HbA1c jsou tudíž kladeny poměrně vysoké nároky.4 Proto je velmi žádoucí vývoj metodiky stanovení a snižování analytické nejistoty tohoto markeru.

HbA1c je měřen celou škálou analytických principů. V ČR je dominantní především iontoměničová HPLC, ale objevují se i afinitní chromatografie, imunoanalytické metody, enzymatické metody, kapilární elektroforéza a suchá chemie.5 V  této studii jsme se zabývali porovnáním rutinní iontoměničové HPLC metody na analyzátoru D-10 (Bio-Rad) s inhibiční imunoanalytickou metodou na analyzátoru cobas® 8000 modulu c 502 (Roche).

Materiály a metody

Sběr vzorků pacientů pro studii probíhal na pracovišti Fakultní nemocnice Brno od 14. 5. 2020 do 5. 6. 2020. Do porovnání bylo zahrnuto 112 vzorků pacientů, které byly v uvedeném období rutinním způsobem vyšetřeny pro hodnotu HbA1c na analyzátoru D-10 (Bio-Rad) pomocí reagenčního setu D-10 Dual Program Reorder Pack. Další faktory jako věk, diagnóza, pohlaví a podobně nebyly zohledněny. Materiály byly po rutinním vyšetření uloženy v lednici při 4–8 °C (stabilita parametru HbA1c je alespoň 7 dní při této teplotě).6 Po ukončení rutinního provozu byly vzorky v  odpoledních hodinách roztřepáním homogenizovány a analyzovány na cobas® 8000 c 502 metodou HbA1c TQ Gen. 3 (Roche).

Obr. 1: Porovnání obou metod pomocí sériové analýzy pacientských vzorků

S každou sérií vzorků proběhlo měření dedikované kontroly kvality na  každém z analyzátorů (viz tabulka 1). Ke spolehlivému určení hodnoty bias a posouzení stability reagencií metody HbA1c TQ Gen. 3 na palubě přístroje byly použity referenční lyofilizované materiály vzorků A i B cyklu KD2/20 fy SEKK. Cílové hodnoty a  jejich rozšířené nejistoty byly 38,2 (UAV = 0,6) a 70,1 (UAV = 1,1) mmol/mol. Každý z  materiálů byl měřen v pěti opakováních na  analyzátoru cobas® 8000 modulu c 502 v den 1 a poté ve čtyřech opakováních v den 11 (viz tabulka 2). Stabilita resuspendovaných materiálů byla zajištěna jejich zamrazením v den 1 na -20 °C.

Tab. 1: Rovnice regrese a její intervaly spolehlivosti

Ke statistickému vyhodnocení byl využit program MedCalc verze 9.3.2.0. Korelace byla vyhodnocena dle Passinga a Babloka (1983)7 a korelační koeficient vypočten dle Pearsona. K hodnocení byly vždy použity hodnoty HbA1c definované dle IFCC [mmol/mol]. Přepočet jednotek IFCC a DCCT (NGSP) je možné provést dle následující rovnice: DCCT(%) = 0,0915 * IFCC(mmol/mol) + 2,15

Výsledky

Tab. 2: Výsledky měření interní kontroly kvality na každém z analyzátorů

Porovnání vzorků pacientů proběhlo celkem v 7 sériích po dobu 19 dní a zahrnuje 112 měření na  každém z  přístrojů, viz obrázek 1. Rovnice lineární regrese včetně 95% intervalů spolehlivosti jsou zaznačeny v tabulce 1.

Hodnoty HbA1c vzorků pacientů se pohybují v rozmezí 33–108 mmol/mol pomocí iontoměničové HPLC metody na analyzátoru D-10 (Bio-Rad) a v rozmezí 29,5–104 mmol/mol pomocí metody HbA1c TQ Gen. 3 (Roche). Výsledky, které analyzátor poskytoval po dobu studie, byly vždy v povoleném rozmezí definovaném každým z výrobců kontrolních materiálů, viz tabulka 2.

Tab. 3: Výsledky hodnocení bias a stability reagenčního setu HbA1c TQ Gen. 3 (Roche) pomocí referenčních materiálů z fy SEKK

Cílové hodnoty referenčního materiálu, jednotlivé naměřené hodnoty i statistické vyhodnocení druhé části studie, shrnující bias a stabilitu reagenčního setu HbA1c TQ Gen. 3, jsou uvedeny v tabulce 3. Materiály KD2/20 (SEKK) byly rozpuštěny dle instrukcí pro uživatele Roche, tedy v 0,25 ml deionizované vody. Cílové hodnoty obou materiálů byly získány referenční laboratoří (European Reference Laboratory for Glycohemoglobin), s metrologickou návazností na referenční metodu IFCC (Winterswijk, Nizozemsko).8 Párový t-test ukázal shodu dat pro dny 1 a 11 u vzorků A i B.

Diskuse

Porovnání výsledků HbA1c u  pacientských vzorků ukazuje velmi dobrou shodu obou metod – statisticky nevýznamný rozdíl směrnice a mírný negativní bias reagenční soupravy Roche v  průměru o 2,1 mmol/mol HbA1c. Pokud přihlédneme k  průběžně měřeným interním kontrolám kvality, kdy analyzátor D-10 vykazuje mírný pozitivní bias oproti referenční hodnotě a analyzátor c 501 negativní, můžeme usoudit, že je tento bias tvořen parciálně oběma metodami.

Analýza referenčních materiálů naopak ukazuje mírný pozitivní bias reagenční soupravy Roche v den instalace setu do přístroje a  jeho kalibrace i po desíti dnech. Tato nekonzistence s  předchozí částí studie může být vysvětlena jinou povahou matrice obou materiálů. Zatímco soubor pacientských vzorků tvoří nativní krev, referenční materiály dodávané firmou SEKK jsou lyofilizáty. Problematika efektu matrice je v případě glykovaného hemoglobinu dosud hojně diskutovaná. V ČR se tento problém projevoval především u některých POCT analyzátorů HbA1c, což bylo od roku 2017 kompenzováno použitím materiálů nativní krve. Přesto, mírné odchylky u  laboratorních přístrojů se u nás dosud neprojevily nejspíše i díky dostatečně široké maximální povolené odchylce při hodnocení EHK fy SEKK. Během několika posledních let ovšem došlo k  zúžení tohoto intervalu z ±20 % na současných ±12 %. Další zužování povoleného intervalu naráží na současné technické možnosti analýzy. Evropská srovnávací studie EURAAA1c, jíž se zúčastnila právě i  ČR v roce 2019, ukazuje vyšší průměrný bias i CV% u lyofilizátů (bias = +1,1 mmol/mol HbA1c, CV = 6,2 % oproti analýze plné krve %) (bias = +0,4 mmol/mol HbA1c, CV = 4,6 %).9

Pro laboratoře s  menším objemem vzorků k vyšetření HbA1c může být důležitá stabilita reagencií na  palubě. Tabulka 3 ukazuje shodné výsledky měřené v den vložení reagencie do  přístroje a  poté po 10 dnech. Výsledky ukazují statisticky nevýznamný rozdíl cílových hodnot (párový t-test) i variačních koeficientů (párový F-test). Kvůli malému množství referenčního materiálu nebylo možné provést větší počet opakování, aniž bychom se vyhnuli míchání jednotlivých lahviček, ovšem sloučením obou skupin bychom získali bias +2,0  mmol/mol a CV 2,3  % pro vzorek A a bias +2,7 mmol/mol a CV 1,0 % pro vzorek B.

K nesporným výhodám řešení fy Roche patří využití stávajícího automatického fotometrického analyzátoru, takže není třeba zakupovat/pronajímat další přístroj a  řešit související agendu – prostorové nároky, údržbu, zaškolení personálu, dokumentaci. Současná třetí generace reagenčních setů je dostupná pro přístroje cobas b 101, c 501/502, c 513, c 311/111, Integra, c 503. 

Obr. 2: Bland-Altmanův rozdílový graf s výsledky porovnání vzorků pacientů 

Závěr

V této práci jsme demonstrovali, že i tak rozdílné metody pro stanovení HbA1c, jakými jsou iontoměničová HPLC a inhibiční imunoanalýza, mohou poskytovat dobrou korelaci. Požadavky na  analytickou kvalitu metody HbA1c TQ Gen. 3 (Roche) vyhovují současným českým i mezinárodním požadavkům.

Mgr. Ondřej Wiewiorka

Mgr. Ondřej Wiewiorka


V roce 2012, ihned po ukončení studia na PřF MU v oboru biochemie, nastoupil na úsek rutinních metod OKB FN Brno. V rámci své práce se dále věnoval POCT, analýze močového sedimentu a lékovým interferencím. Od roku 2017 pracuje na úseku speciálních metod, kde se mimo jiné zabývá atomovou spektrometrií a chromatografickými metodami.

Literatura
  1. Friedecký, B., Kratochvíla, J., Springer, D., Prázný, M. & Zima, T. Toto doporučení vydávají společně Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a Česká diabetologická společnost ČLS JEP. 12.
  2. Use of glycated haemoglobin (HbA1c) in the diagnosis of diabetes mellitus. Diabetes Res. Clin. Pract. 93, 299–309 (2011).
  3. Weykamp, C. & Siebelder, C. Evaluation of Performance of Laboratories and Manufacturers Within the Framework of the IFCC model for Quality Targets of HbA1c. J. Diabetes Sci. Technol. 12, 747–752 (2018).
  4. Weykamp, C. et al. Investigation of 2 Models to Set and Evaluate Quality Targets for HbA1c: Biological Variation and Sigma-Metrics. Clin. Chem. 61, 752–759 (2015).
  5. Weykamp, C. HbA1c: A Review of Analytical and Clinical Aspects. Ann. Lab. Med. 33, 393 (2013).
  1. Rohlfing, C. L., Hanson, S., Tennill, A. L. & Little, R. R. Effects of Whole Blood Storage on Hemoglobin A1c Measurements with Five Current Assay Methods. Diabetes Technol. Ther. 14, 271–275 (2012).
  2. Passing, H. & Bablok, W. A New Biometrical Procedure for Testing the Equality of Measurements from Two Different Analytical Methods. Application of linear regression procedures for method comparison studies in Clinical Chemistry, Part I. Clin. Chem. Lab. Med. 21, (1983).
  3. Jeppsson, J.-O. et al. Approved IFCC Reference Method for the Measurement of HbA1c in Human Blood. Clin. Chem. Lab. Med. 40, (2002).
  4. Siebelder, C. & Weykamp, C. Report EurAAA1c 2019. 18.
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.