article main title
Komplexní klinický management preeklampsie s vyšetřením Elecsys® PlGF v 1. trimestru těhotenství
Ing. Igor Klimíček, MBA 1
1) Strategický marketingový manažer, ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Oblast markerů preeklampsie zaznamenala v posledních letech výrazný rozvoj. Není gynekologické akce, kde by se o této problematice nemluvilo a mnohdy vášnivě nediskutovalo. Novinkou je využití markeru Elecsys® PlGF pro screening  preeklampsie v 1. trimestru těhotenství.

Poměr parametrů Elecsys® sFlt-1/Elecsys® PlGF přinesl po zveřejnění výsledků prospektivní, validační a multicentrické studie PROGNOSIS jednoznačné zvýšení úrovně klinického managementu v oblasti preeklampsie a hypertenzních stavů spojených s  těhotenstvím. Studie odvodila a validovala rozhodovací hodnoty a algoritmy pro rule-out a rule-in, čímž doplnila již dříve validovaná diagnostická cut-off s pro časnou (hodnota poměru 85) a pozdní formu preeklampsie (hodnota poměru 110). Oba dva testy jsou navíc hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a tak nic nebránilo jejich rozšíření do rutinní klinické praxe. V současné době se poměr sFlt-1/PlGF vyšetřuje téměř ve všech perinatologických a intermediárních centrech v ČR, nicméně začínají přibývat i pracoviště bývalých okresních nemocnic a privátních subjektů.

Tab. č. 1: Srovnání detekčních účinností pro různé strategie screeningu PE v 1. trimestru gravidity; PE = preeklampsie


Do minulého roku byly markery preeklampsie používány zejména dle deklarované indikace z  příbalového letáku, tzn. pro predikci, diagnostiku a diferenciální diagnostiku preeklampsie/HELLP syndromu. Novinkou je, že aktuálně byla doplněna možnost predikce nežádoucích stavů a  především využití markeru Elecsys® PlGF také pro screening preeklampsie v 1. trimestru těhotenství – viz obr. č. 1.

Obr. č. 1: Komplexní management preeklampsie (PE) ve všech třech trimestrech těhotenství s využitím markerů sFlT-1 a PlGF

Oficiální uvedení této indikace bylo podmíněno výsledky multicentrické studie ASPRE 1 , která potvrdila přínos léčby aspirinem (v dávce 150 mg/den) ve 12. až 36. týdnu těhotenství u žen se zvýšeným rizikem na základě screeningu preeklampsie v 1. trimestru, kdy došlo u těchto žen k signifi kantnímu (62%) snížení incidence preeklampsie mezi 20.–36. týdnem těhotenství (tzv. „preterm“ preeklampsie) – viz obr. č. 2.

Obr. č. 2: Pokles incidence preeklampsie (PE) pro různá období těhotenství

Tabulka 1 ukazuje detekční účinnosti různých strategií screeningu preeklampsie v 1. trimestru těhotenství, kde jsou biochemické markery u některých postupů kombinovány s biofyzikálními parametry, a sice středním arteriálním tlakem (MAP) a stanovením placentárního průtoku (UTPI). Algoritmus respektované mezinárodní organizace Fetal Medicine Foundat ion (FMF) využívající Triple test s PlGF dosahuje pro „preterm“ preeklampsii nejlepší hodnoty detekční účinnosti při falešné pozitivitě (FP) = 10 %. FMF validovala a akreditovala parametr Elecsys® PlGF pro screening preeklampsie v 1. trimestru těhotenství, přičemž odpovídající mediány pro různá období gestace doplnila do  příslušných soft warů pro kalkulaci rizika (např. soft ware Astraia). 2

Obr. č. 3: Náhled na webovou stránku FMF pro výpočet rizika PE v 1. trimestru gravidity (https://fetalmedicine.org)

Obr. 3 uvádí příklad kalkulátoru, který používá FMF a je volně dostupný na webových stránkách společnosti FMF: https://fetalmedicine.org/research/assess/preeclampsia. Jak je zde patrné, tak kromě základních parametrů, jako jsou typ těhotenství, gestační stáří vyjádřené pomocí fetálního CRL, maternální charakteristiky a klinická historie, se zde doplňují zmíněné biofyzikální parametry a naměřené hodnoty akreditovaných biomarkerů systémů Elecsys®, Brahms Kryptor a PerkinElmer Delfia, pro které byly příslušné mediány pro různá gestační stáří do softwaru již implementovány. V případě hodnocení rizika jinými typy SW nástrojů (např. software Alpha) jsme schopni potřebné mediány pro parametr Elecsys® PlGF dodat.

Závěrem je nutné konstatovat, že screening preeklampsie v 1. trimestru těhotenství je důležitou součástí komplexního přístupu v managementu preeklampsie. Ten zahrnuje také predikci a diagnostiku preeklampsie ve 2. a 3. trimestru gravidity pomocí validovaných rozhodovacích limitů a algoritmů s využitím poměru markerů sFlT-1 a PlGF.

Ing. Igor Klimíček, MBA

Ing. Igor Klimíček, MBA


V Oddělení marketingu vede tým zabývající se marketingovými a produktovými aktivitami zaměřenými na centralizovaná a integrovaná řešení. Ve volném čase „si dobíjí baterky“ sportem, má rád historickou literaturu a dobré víno.

Literatura
  1. Rolnik DL et al. ASPRE trial: performance of screening for preterm pre-eclampsia, Ultrasound Obstet Gynecol. 2017 Oct; 50(4):492-495.
  2. The prediction of risk preeclampsia, 2019 [online], The Fetal Medicine Foundation. [cit. 25.4.2019]. Dostupné z: https://fetalmedicine.org/ [3].
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.