article main title
Zkušenosti se stanovením SCCA v naší laboratoři
Ing. Pavla Eliášová 1,2 , MUDr. Dagmar Partlová 1,2 , RNDr. Zdeněk Kubíček 1,2
1) Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
2) Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha

Úvod

SCCA je glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kDa, který lze detekovat imunohistochemicky v dlaždicovém epitelu plic, vulvy, exocervixu, jícnu a kůže. Příslušný gen pro SCCA kóduje dva antigeny: neutrální SCCA1 a kyselý SCCA2. Biologickou funkcí SCCA je inhibice enzymů, kde SCCA1 je inhibitor cysteinových proteáz, zatímco SCCA2 inhibuje serinové proteázy. Studie s SCCA1 a SCCA2 ukázaly, že pro optimální klinickou citlivost by měla být upřednostňována stanovení druhé generace, která rozeznávají všechny sérologické formy. SCCA byl studován ve spinocelulárních malignitách, včetně malignit plic, děložního hrdla, jícnu, hlavy a krku, análního kanálu a kůže. Pokročilejší stadia nádorů jsou asociována s vyššími hladinami SCCA, zejména u karcinomu plic a děložního hrdla, a uvádí se, že výsledky sériových měření tohoto antigenu mohou pomoci při posuzování návratu onemocnění a také reziduálního onemocnění po terapii a odpovědi na léčbu.

Proč je důležité stanovení obou typů antigenů?

  • SCCA2 byl detekován jako hlavní izoforma u pacientů s nádory.
  • Zvýšený poměr SCCA2/SCCA1 indikuje agresivnější nádorové onemocnění.
  • U nádorů děložního hrdla byl SCCA2 zjištěn jako hlavní frakce SCCA u 93 % pacientů.
  • Před chemoterapií je míra exprese SCCA2 signifikantně vyšší u pacientů v pozdějším stadiu nádorové choroby s metastázami v lymfatických uzlinách.

Předchozí stanovení SCCA na OKB

Stanovení SCCA bylo původně prováděno na přístroji Adaltis P Lab soupravou firmy Fujirebio Diagnostics, Inc., na principu ELISA. Jedná se o sendvičovou metodu využívající monoklonální protilátky, s linearitou měření v rozsahu 0,3–50 µg/l a s cut-off 1,4 µg/l. Nevýhodou tohoto stanovení je délka doby odezvy výsledků lékařům (nashromáždění určitého počtu pacientů). Se soupravou Elecsys SCC na principu jednokrokové sendvičové metody je tato doba odezvy výrazně zkrácena na 18 minut, viz obr. 1.

Obr. 1: Design metody Elecsys SCC

Současné stanovení SCCA na analytickém systému Roche cobas 8000 – modul e 602

Metoda Elecsys využívá v rámci licence monoklonální protilátky proti SCCA od firmy Fujirebio Diagnostics, Inc. Aplikace disponuje širokým rozsahem měření 0,1 až 70 µg/l a cut-off je stanovena dle příbalového letáku na hodnoty 2,3 µg/l. Na základě našich zkušeností s kalibrační stabilitou můžeme konstatovat, že soupravu je nutné kalibrovat jen při změně šarže. Ke kontrole kvality se využívá PreciControl Lung Cancer na dvou hladinách a alikvóty jsou stabilní po celou dobu až do jejich spotřebování. Velmi dobrou úroveň mezilehlé preciznosti napříč všemi spotřebovanými šaržemi reagencií ukazuje následující tabulka č. 1.

Tab. 1: Mezilehlá preciznost metody Elecsys SCC s využitím kontroly Elecsys PreciControl Lung Cancor

Porovnání metody Fujirebio ELISA s metodou Roche Elecsys

Při porovnávání obou metod bylo testováno 82 pacientů se zastoupením diagnóz z oblasti gynekologické, hlavy a krku, hrudníku a ostatní. Zastoupení jednotlivých diagnóz demonstruje následující obr. 2. Ke statistickému porovnání metod byla použita Passingova-Bablokova regrese, viz tab. 2 a obr. 3. Metody poskytují numericky rozdílné výsledky, přičemž metoda „ELISA“ je 0,40 (CI 95 %, 0,34–0,45) násobek výsledku metody Elecsys SCC. Intercept -0,21 ng/ml je na hladině významnosti 5 % statisticky významný, ale z klinického hlediska zanedbatelný. Při respektování pracovních rozsahů je možné výsledky metod vzájemně přepočítat. Nedostatkem tohoto konkrétního srovnání je však nerovnoměrné pokrytí pracovního rozsahu metody.

Obr. 2: Zastoupení diagnóz při porovnávání obou metod
Obr. 3: Statistické porovnání metod Roche Elecsys a Fujirebio ELISA
Tab. 2: Výsledky použité Passingovy-Bablokovy regrese

Kazuistika

60letý muž s Dg. Ca krční mandle vpravo byl operován v lednu 2014 a byla provedena resekce tumoru. Z biopsie byl diagnostikován spinocelulární karcinom. V roce 2016 proběhla recidiva s postupnou progresí nálezu postižení uzlin a v tomto období bylo u pacienta vyšetřeno SCCA. 
SCCA bylo vyšetřeno vždy při příjmu pacienta k dalšímu cyklu paliativní chemoterapie. Stanovené hodnoty (viz tab. 3) ukazují na počáteční úspěch terapie. Pacient bohužel na sekundární komplikace základního onemocnění v červenci 2016 umírá.

Tab. 3: Monitoring terapie a progrese onemocnění 

Závěr

Souprava Elecsys SCC použitelná na systémech cobas e přináší zkvalitnění vyšetření díky vyšší citlivosti metody a zkrácení doby odezvy. Kvalita a stabilita reagencií na palubě odpovídají kvalitě firmy Roche. Nová hodnota cut-off je velmi pozitivně hodnocena lékaři při managementu onkologických onemocnění v rámci sledování účinnosti terapie. Po dobu vyšetřování SCCA metodou fy Roche na našem oddělení je patrné vyšší zastoupení diagnóz vztahujících se k oblasti hlavy a krku. 

Ing. Pavla Eliášová

Ing. Pavla Eliášová


MUDr. Dagmar Partlová

MUDr. Dagmar Partlová


RNDr. Zdeněk Kubíček

RNDr. Zdeněk Kubíček


Literatura
  1. Nekulová M., Šimíčková M., Černoch M., Nádorové markery, 1995, s. 22
  2. Příbalový leták soupravy Elecsys SCC (ms_07126972190V3.0)
  3. Product News Labor Aktuell 01/2014, s. 1–8
  1. Masopust J., Klinická biochemie, Požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část II, 1998, s. 595
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.