article main title
Nová éra konsolidovaných modulárních SWA systémů začíná: cobas® pro
Ing. Igor Klimíček, MBA 1
1) Strategický marketingový manažer, ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Den 12. 12. 2018 se stal významným milníkem – firma Roche uvedla již 4. generaci konsolidovaných modulárních systémů pro SWA (Serum Work Area) s plným názvem cobas® pro integrovaná řešení. Píšeme již 19letou historii modulárních systémů, která byla v roce 1999 započata uvedením platformy MODULAR ANALYTICS. Přídomek „integrovaná řešení“ je v názvu 4. generace záměrně, protože tento systém je možné díky konstrukci transportní „core“ jednotky jednoduše a obousměrně propojit s perianalytickými systémy CCM nebo cobas® 8100 a vytvořit tak komplexní integrované řešení.

„Serum Work Area“ čtvrté generace

Toto flexibilní modulární řešení je založeno na vzájemné kombinaci známého modulu pro heterogenní imunoanalýzu (HetIA) cobas e 801 a nového modulu pro klinickou chemii a homogenní imunoanalýzu (CC/HIA) s názvem cobas c 503. Tyto dva základní stavební prvky doplňuje samostatný ISE modul a inovovaná transportní „core“ jednotka, která vychází z populární modulární série cobas® 8000. Při uvedení budou k dispozici tři konfigurace, a to SWA sestava cobas® pro ce, samostatné řešení pro klinickou chemii cobas® pro c a samostatný systém pro imunochemii cobas® pro e s tím, že během následujícího období se budou doplňovat další třímodulové a čtyřmodulové konfigurace. Systém cobas® pro tak bude schopen obsluhovat laboratoře od středního až do středně velkého výkonnostního segmentu. Při maximálních čtyřmodulových SWA konfiguracích bude tedy možné stanovovat následující teoretické počty testů/hodinu: ISE – 900, klinická chemie – 2 000 nebo 3 000 a imunochemie – 600 nebo 300. Tabulka č. 1 níže nabízí srovnání teoretických výkonů a počtu reagenčních kanálů s analytickými moduly systému pro střední laboratoře – cobas® 6000.

Nový reagenční koncept

Aktuálně uváděný systém cobas® pro zahajuje novou etapu reagenčního konceptu. Reagenční kazety v modulu pro klinickou chemii cobas c 503 nesou označení cobas c pack green a liší se od předchozích kazet systémů c501/c502/Integra 400+ a c701/c702 svou velikostí a konstrukcí. Díky technologickým opatřením došlo ke snížení objemů vzorků nutných pro analýzu, což znamenalo i odpovídající redukci potřebných množství reagencií. Celá koncepce probíhá v souladu s inovacemi na imunochemickém modulu cobas e 801, a tak je možné umístit mnohem vyšší počet testů do kazet při minimálním nárůstu jejich velikosti. Kazety cobas c pack green jsou navíc opatřeny průchozími zátkami (septy), které brání odpařování na palubě, čímž navyšují stabilitu kazety na palubě až na 6 měsíců. Z tohoto důvodu je možné pracovat efektivně i s metodami s nižší četností požadavků.

Všechny další v budoucnu uváděné moduly pro klinickou chemii a homogenní imunoanalýzu budou používat stejné kazety cobas c pack green, stejně tak nové moduly pro heterogenní imunoanalýzu budou založeny výhradně na soupravách cobas e pack green. Přídomek „green“ v názvu souprav demonstruje snahu firmy Roche o kontinuální udržitelnost produkovaných systémů vzhledem k zátěži pro životní prostředí.

Obr. 1: Integrované, plně automatizované řešení CCM se systémem cobas® pro
Obr. 2: cobas® pro integrovaná řešení v nejjednodušší SWA konfiguraci
 Tab. 1: Srovnání teoretických výkonů modulů systémů cobas® 6000 a cobas® pro

Bezpečnost

Koncepce konsolidovaného SWA řešení klade zvýšené nároky na bezpečnost analytických procesů. Firma Roche si je toho plně vědoma, a tak již předchozí generace SWA systémů byly vybaveny důležitými technologiemi a prvky, jako je např. ultrazvukové míchání reakční směsi na c-modulech nebo jednorázová špička pro pipetování vzorků na e-modulech a v neposlední řadě unikátní patentovaná technologie elektrochemiluminiscence. Tato technologická opatření se velmi dobře osvědčila, a tak firma přinesla se systémem cobas® pro další inovaci – cobas® SonicWash. Nová technologie cobas® SonicWash využívá ultrazvuk k mytí vzorkové jehly modulů ISE a cobas c 503, čímž zvyšuje integritu vzorku, brání možnému ucpání jehel a rovněž přispívá k vyšší flexibilitě pohybu a rychlejší průchodnosti vzorku napříč celým konsolidovaným systémem.

 Obr. 3: Nová reagenční kazeta – cobas c pack green

Produktivita a konsolidace

V současné době se velmi často skloňuje slovo produktivita. Zejména se tedy sledují výkony jednotlivých systémů a vztahují se na jednotkovou plochu. V tomto duchu rovněž systém cobas® pro zaznamenal jednoznačný pokrok, kdy na malé ploše konsolidovaného systému 5,1 m2 je možné za hodinu stanovit 900 testů ISE, 1 000 testů CC/HIA a 300 testů HetIA. Tato čísla představují teoretické výkony, nicméně v našem případě jsou velmi blízko praxi. Shodné inkubační doby většiny metod Elecsys® a aplikační protokoly bez nutnosti extenzivních mycích cyklů k tomuto značně přispívají. Toto ale není zdaleka vše, co určuje produktivitu konsolidovaného systému. Jedním z důležitých aspektů je vysoce průchodná a flexibilní transportní „core“ jednotka, kde vzorky putují bez prodlev na základě softwarové optimalizace k požadovaným cílům a po napipetování potřebných testů a dle volby v nastavení provedení rerunů či refl ex testů zpět do výstupní části. Systém cobas® pro integrovaná řešení zde vychází z otestované vysoce kapacitní transportní jednotky modulárního systému pro ty největší laboratoře – cobas® 8000. To nejdůležitější, co ovlivňuje produktivitu, jsme si nechali záměrně na závěr. Je to také předpoklad úspěšné konsolidace laboratoře – možnost stanovení co nejširšího spektra parametrů ISE, CC/HIA a HetIA tzv. z jedné zkumavky na jednom konsolidovaném systému. Roche disponuje výrazně nejširším a nejkomplexnějším spektrem metod SWA na trhu, což minimalizuje nutnost instalace dalších doplňkových systémů pro pokrytí jiných metod, čímž dochází k výraznému zvýšení produktivity a efektivity práce v laboratoři.

Doba odezvy

Dynamické zavádění nových metod a indikací s vyšší klinickou hodnotou vede často k požadavkům na stále kratší dobu odezvy neboli TAT. Jsme si vědomi, že TAT neovlivňuje pouze čas analýz na systémech, nicméně tvoří jeho důležitou součást. Již zmíněné rysy řešení systému cobas® pro, jako je vysoká míra produktivity, konsolidace a zvýšená bezpečnost pipetování, výraznou měrou přispívají ke zrychlení analytického TAT. Dalším aspektem vedoucím k rychlému TAT je inteligentní koncepce transportní jednotky umožňující optimalizaci průchodnosti vzorku celým systémem a rovněž upřednostnění vzorků se STAT požadavky. Vše završují nejkratší doby analýz metod HetIA, kde většinu urgentních STAT metod je možné stanovit za 9 minut, zbytek pak za jednotných 18 minut.

Obr. 4: Flexibilní a vysoce průchodná transportní „core“ jednotka systému cobas® pro

Inovace a efektivita

Sebevědomě nazýváme uvedení cobas® pro novou érou, protože toto označení systému cobas® pro právem náleží. Kromě všech již dříve zmíněných inovací dochází s příchodem tohoto řešení ke změně léta zavedených koncepcí. Jako příklady si zde dovolujeme uvést zásadní inovace v oblasti údržby a v novém kalibračním konceptu pro cobas c 503 s označením cobas® AutoCal. První z uvedených šetří manuální operace uživatelů a umožňuje využití jejich času efektivnějším způsobem. Automatická údržba probíhá v mnoha případech na pozadí měřicích procedur nebo využívá tzv. prázdných cyklů mezi měřeními, dále došlo k optimalizaci potřebných údržeb známých ze stávajících systémů. Tímto se podařilo zkrátit nutnou dobu pro každodenní manuálně prováděnou údržbu na 0 minut pro modul cobas c 503 a 8 minut pro celý SWA systém. Funkce cobas® AutoCal přináší na trh systémů CC/HIA úplně nový koncept, kdy dochází k výrazné redukci nutných kalibrací metod. Koncepce chytře využívá specifického příspěvku HW (analyzátoru) instalovaného v laboratoři a specifického příspěvku konkrétní používané šarže reagencie, čímž prakticky odstraňuje nutnost manuálně kalibrovat každou novou reagenční šarži. Manuální kalibrace se provádí při instalaci systému a při instalaci nové metody/generace a při důležité změně v hardwaru. Uživatel však má možnost na základě svého rozhodnutí kdykoli provést kalibraci. Na základě proběhlých multicentrických evaluací je možné konstatovat, že inovace cobas® AutoCal výraznou měrou přispívá ke zvýšení bezpečnosti a efektivity práce při zachování vysoké kvality Roche metod.

Obr. 5: Nový kalibrační koncept na cobas c 503 s využitím cobas AutoCal

cobas pro vás :-)

A na závěr to nejdůležitější. Systém cobas® pro integrovaná řešení byl navržen především pro vás, pro účely náročné každodenní činnosti, při které rostou požadavky na produktivitu, efektivitu, bezpečnost a dobu odezvy. Ve dnech 24.–25. 1. 2019 proběhne při příležitosti Roche Symposia 2019 oficiální uvedení systému cobas® pro integrovaná řešení na trh v České republice. Na stránkách dalších vydání časopisu Labor Aktuell vás budeme průběžně informovat o zkušenostech z prvních instalací v ČR.

Ing. Igor Klimíček, MBA

Ing. Igor Klimíček, MBA


V Oddělení marketingu vede tým zabývající se marketingovými a produktovými aktivitami zaměřenými na centralizovaná a integrovaná řešení. Ve volném čase „si dobíjí baterky“ sportem, má rád historickou literaturu a dobré víno.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.