article main title
Jaká je hodnota testů na preeklampsii?
Ing. Lenka Nováková 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

V první polovině letošního roku byla zveřejněna řada klíčových mezinárodních studií,1,2,4,5,6 které přispěly ke zlepšení predikce a diagnostiky preeklampsie. Ať už jsou jejich závěry soustředěné na klinické, či ekonomické zhodnocení, všechny se shodují na tom, že biochemické testy na preeklampsii jsou pro těhotné, lékaře i celý systém zdravotní péče přínosem. Vedle nesporné klinické hodnoty je potřeba zodpovědět i otázku, zda na to máme. 

Seriózní ekonomická analýza bude ještě několik měsíců trvat, protože objektivně namodelovat náklady a přínosy podle lokálních ekonomických dat není vůbec jednoduché. V rovnici stojí vedle sebe náklady na návštěvu těhotné, hospitalizaci, léky za den, péče porodní asistentky, laboratorní, ultrazvuková vyšetření a další.  
Je pravděpodobné, že skutečné náklady se budou pohybovat v širším rozmezí podle typu pracoviště a budou se odvíjet od individuálně nastavených procesů. Odborná doporučení, o která by se jednotlivá pracoviště opřela, zatím nebyla o využití testů na preeklampsii aktualizována.

Jak ven z patové situace?

Pokusili jsme se pojmenovat skutečnou hodnotu vyšetření pomocí testů Elecsys sFlt-1/PlGF(výhody versus náklady). Použili jsme k tomu metodiku Národního zdravotního úřadu pro zdraví a kvalitu péče ve Velké Británii  (National Institute for Health and Care Excelence – NICE). Využili jsme otázky, které NICE kladl, když rozhodoval o tom, zda vyšetření na preeklampsii přijme do svých doporučení (LA 0216), a snažili se odpovědi přizpůsobit českým poměrům.

1. Porovnání benefitů a nákladů

a) Benefit:  
Jaké zlepšení přináší nová technologie / nové testování ve srovnání se současnou praxí v národním zdravotním systému?

 • Testy na preeklampsii umožňují zpřesnit klinický obraz prostřednictvím objektivního měření založeného na důkazech; soustředit pozornost více na ženy, u kterých se riziko rozvoje preeklampsie potvrdí; a naopak snížit počet hospitalizací žen, u kterých se preeklampsie krátkodobě vyloučí.
 • Zahraniční studie1,2,4  přesvědčivě dokladují, že využití poměru sFlt-1/PlGF, který je <= 38, umožňuje vyloučit rozvoj preeklampsie během jednoho týdne, a to s vysokou negativní prediktivní hodnotou 99,3 % – což 80 % žen, které jsou považovány za rizikové, chrání před zbytečným stresem a nemocnici šetří peníze za zbytečné hospitalizace.
 • Využití poměru sFlt-1/PlGF, který je < 38, dovoluje předpovědět rozvoj preeklampsie do 4 týdnů s pozitivní prediktivní hodnotou 36,7 %, což je téměř dvojnásobek než využívaný zlatý standard hypertenze/proteinurie. Zároveň umožňuje zlepšit management preeklampsie i u asymptomatických žen.1,2
 • Testy dále přispívají k monitorování klinického stavu žen,2,4 které jsou postiženy preeklampsií, pomáhají ke správnému načasování porodu, a tím ke snížení rizika nežádoucích následků pro těhotnou matku i její nenarozené dítě.

b) Náklady: 
Jaké dodatečné náklady vyžaduje nová technologie/testování ve srovnání se současnou praxí?
Testy na preeklampsii sFlt-1/PlGF je možné provést v kterékoliv rutinní lékařské laboratoři v ČR, která je vybavena příslušnými analyzátory (cobas e či MODULAR ANALYTICS ). Vyšetření tedy nevyžaduje investici do dalšího přístrojového vybavení, náklady na provedení poměru testů sFlt-1/PlGF od 1. 1. 2016 hradí zdravotní pojišťovny, a to celkovou částkou cca 1300 Kč.

2. HODNOTA testů na preeklampsii pro pacientky

c) Jak zlepšuje testování kvalitu života?

 • Umožňuje krátkodobě vyloučit či potvrdit riziko rozvoje preeklampsie a ponechat těhotné ženy, kterým rozvoj preeklampsie1,2,4,5 krátkodobě nehrozí, v domácím ošetření. Přispívá tím ke snížení jejich stresu z možného ohrožení zdraví a umožňuje plnohodnotný rodinný život včetně péče o další členy domácnosti (malé děti).
 • U těhotných žen, kterým hrozí riziko rozvoje preeklampsie, pomáhá lépe posoudit riziko případného předčasného porodu, a to doplněním klinického obrazu1,2,4,5 dalším měřitelným parametrem.
 • Pomáhá zpřesnit načasování porodu2 pro co nejlepší benefit matky i dítěte. U předčasného porodu z důvodu rozvoje preeklampsie/eklampsie je pro zralost ještě nenarozeného plodu významný každý den v děloze navíc.

b) Jak testování zvyšuje přežití? 

Celosvětově se odhaduje, že preeklampsie je příčinou až 42 % úmrtí těhotných. Vyšetření na preeklampsii přispívá k odhadu rizik a předcházení komplikací, které by mohly vést k úmrtí matky i dítěte.

c) Jak testování snižuje nároky na zdroje?

 • Přímo v rozpočtu na zdravotní péči3 vyloučením žen, kterým krátkodobý rozvoj preeklampsie nehrozí: 
  o snižují se nároky na čas lékaře, ošetřující sestry; 
  o omezují se požadavky na vyšetření; 
  o redukují se náklady spojené s hospitalizací, náklady spojené s péčí o nedonošené děti, v případě komplikací i celoživotně.
 • Nepřímo z domácího rozpočtu: případné náklady rodiny, jejíž matka je hospitalizovaná a potřebuje zajistit péči o další nezaopatřené děti, případně zvýšenou celoživotní péči spojenou s náklady na zdravotní komplikace předčasně narozeného plodu.

d) Jak testování šetří náklady?

Zvýšené náklady na testování se kompenzují snížením počtu žen, které je třeba v důsledku podezření na preeklampsii hospitalizovat. Impaktované mezinárodní studie uvádějí, že dochází ke snížení nákladů na hospitalizaci až o 50 %.6

e) Jak testování oslovuje priority zdravotního systému? 

Kvalitní péče o těhotné a novorozence vede ke změně v plánování léčebných intervencí.  

f) Popište přínos nové technologie / nového vyšetření ve vztahu k indikaci a současné klinické praxi:

 • Současná praxe: Ženy, které vykazují znaky rozvoje preeklampsie: symptomatické těhotné s opakovanými hodnotami TK nad 140/90 mm Hg jsou na několik dní hospitalizovány, aby se stanovila míra proteinurie, a klinický obraz se dále doplňuje o různá laboratorní a ultrazvuková vyšetření. Z výsledků se odvíjí rozhodnutí o dalším postupu.5
 • Přínos testů na preeklampsii: Doplněním diagnostiky o uvedené testy je možné spolehlivě vyloučit1,3 z hospitalizace ženy, u kterých se krátkodobé riziko rozvoje preeklampsie nepotvrdilo díky vysoké NPV = 99,3 %, a naopak zpřesnit diagnostiku preeklampsie z PPV 20 % (současný standard TK a proteinurie) na PPV 36,7 % = tedy téměř na dvojnásobek. Zároveň umožňuje monitorovat rizika, která z postižení preeklampsií vyplývají pro těhotnou a plod.
 • Nová technologie / nové vyšetření usnadňuje rozhodování o další péči a správné načasování porodu.1,2,4,5

3. Diskuse:

Jak lze definovat HODNOTU3 testů na preeklampsii v porovnání se současnou praxí? 

Využití poměru testů sFlt-1/PlGF v klinické praxi při péči o těhotné s podezřením na preeklampsii:

 • Zlepšuje kvalitu života pacientek
 • Prodlužuje dobu přežití
 • Usnadňuje rozhodování lékaře založené na důkazech
 • Šetří zdroje

Závěrem

„Zda na to máme?“ není dobře položená otázka. Spíše bychom se měli ptát, zda máme dost peněz v nákladech na zdravotní péči, abychom si mohli dovolit nabízenou hodnotu testů na preeklampsii ignorovat. 

 

Ing. Lenka Nováková

Ing. Lenka Nováková


V diagnostické divizi společnosti Roche, ve které pracuje od roku 1996, nyní působí na částečný uvazek jako HPV Market Access. Moc by si přála, aby všechny české ženy měly v rámci prevence rakoviny děložního čípku hrazený test HPV DNA. Proto chodí do práce. Ve volném čase se věnuje svým nejbližším, kultivaci zahrady a nadále se vzdělává – především od svých pradětí – jak se maluje beránek.

Literatura
 1. Zeisler H., et al. Predictive Value of the sFlt-1:PlGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia. N Engl J Med. 2016; 374(1): 13–22, doi: 10.1056/NEJMoa1414838.
 2. Stepan H., et al. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of preeclampsia in singleton pregnancy: implications for clinical practice. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015; 45(3): 241–246, doi: 10.1002/uog.14799.
 3. National Institute for Health and Care Excellence (2016) PlGF based testing to help diagnose suspected pre-eclampsia. NICE Guideline. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/dg23 [Accessed 11th May 2016].
 4. Klein E., Schlembach D., Ramoni A., Langer E., Bahlmann F., Grill S., et al. (2016) Influence of the sFlt-1/PlGF Ratio on Clinical Decision-Making in Women with Suspected Preeclampsia. PLoS ONE 11(5): e0156013. doi: 10.1371/journal. pone. 0156013.
 1. Leahomschi S., Calda P. Klinické využití nových biomarkerů preeklampsie. Actual Gyn. 2016; 8: 29–33.
 2. Manu Vatish, Torsten Strunz-McKendry, Martin Hund, Deirdre Allegranza, Cyrill Wolf and Caitlin Smare. The sflt-1/plgf ratio test in preeclampsia: an economic assessment for the UK, doi: 10.1002/uog.15997.
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.