article main title
Další osmitisícovka byla úspěšně zdolána, a to hned dvakrát!
Ing. Igor Klimíček, MBA 1
1) Strategický marketingový manažer, ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Předchozí měsíce přinesly dosažení dalších dvou mezníků největší analytické série a vlajkové lodi cobas® 8000. Četné pilotní a multicentrické evaluace proběhly „bez ztráty kytičky“, a tak nic již nebránilo tomu, aby analytický modul pro imunochemickou diagnostiku s názvem cobas e 801 spatřil světlo světa. První „dosažení vrcholu“ připadlo na datum 14. června 2016, kdy byl uveden samostatný systém cobas e 801 s možností multiplikace modulů až do čtyřmodulové sestavy cobas® 8000 tak, aby mohl splnit potřeby i těch největších imunochemických provozů (viz obr. 1). Tato modulární koncepce vzešla ze svého modulárního předchůdce MODULARU ANALYTICS, který započal zhruba před 20 lety zcela novou éru.

Stejně jako MODULAR ANALYTICS získal své největší renomé díky konsolidaci klinické chemie, homogenní a heterogenní imunoanalýzy do tzv. Serum Work Area (SWA) systému, to samé se pochopitelně očekává od komplexního SWA řešení na bázi cobas® 8000. Neuběhly však ani dva měsíce od uvedení kombinací modulu cobas e 801, když bylo 26. července 2016 oznámeno, že je možné modul cobas e 801 kombinovat se všemi současnými zástupci série cobas® 8000 (cobas c 701, c 702, c 502 a e 602), a vytvořit tak více než 150 možných konfigurací šitých na míru širokému spektru zákazníků (viz obr. 2). Například sestava založená na modulech cobas e 801 a cobas c 502 najde využití i u zákazníka tzv. středního výkonového segmentu laboratoří. 

Obr. 1: Čtyřmodulový systém cobas® 8000 <e 801|e 801|e 801|e 801>
Obr. 2: SWA systém cobas® 8000 s modulem cobas e 801

Velmi důležitým aspektem je, že cobas e 801 je skutečným členem rodiny cobas® 8000, a to ze všech možných úhlů pohledu. Je jednoduše doplnitelný do jakékoliv stávající sestavy cobas® 8000 při zachování totožné organizace práce se vzorky v laboratoři, s využitím společného uživatelského SW odpadá příslušné dlouhotrvající školení laboratorního personálu a také již není potřeba řešit napojení nového analyzátoru do LISu a případně dalších IT systémů v laboratoři. Zcela zásadní rovněž je, že analyzátor cobas e 801 poskytuje dobře porovnatelné výsledky se systémem cobas e 602 a dalšími imunochemickými systémy založenými na technologii elektrochemiluminiscence, což přináší samozřejmě spoustu výhod nejen pro laboratoř, ale hlavně pro pacienta. Kromě shodné technologie a designu metod využívá modul cobas e 801 stejnou chemii a spotřební materiál a v neposlední řadě také totožný kalibrační a kontrolní koncept. Velkou devízu také spatřujeme v tom, že 95 % současného portfolia aplikací Elecsys bude uvedeno do konce roku 2016. 

Při vývoji systému cobas e 801 byly vytyčeny tři hlavní priority s ohledem na aktuální a budoucí potřeby zákazníků, a sice:

  • zvýšit nejen produktivitu, ale i efektivitu provozu,
  • umožnit laboratořím trvale udržitelný růst s ohledem na zvyšující se nároky na prostor, laboratorní personál a životní prostředí
  • a v neposlední řadě ještě zkvalitnit péči o pacienty.

Maximalizace produktivity a efektivity provozu

Obr. 3: Dvě velikosti nových souprav cobas e pack green

Cobas e 801 je vysoce výkonný systém umožňující laboratořím vysokou míru konsolidace, a to na stejné ploše jako jeho předchůdce cobas e 602. Díky optimalizaci procesu bylo dosaženo zvýšení výkonu na měřicí cele z 85 na 150 testů/hod., což při dvou celách představuje 300 testů/hod. na modul. Čtyřmodulová konfigurace složená z modulů cobas e 801 se tak může pyšnit výkonem 1 200 testů/hod. Úroveň konsolidace se výrazně zvedla díky vyššímu počtu pozic pro reagenční soupravy na palubě modulu cobas e 801 – 48 a také díky dostupnosti souprav o 300 vyšetřeních, které jsou vedle klasického 100testového kitu další variantou pro zákazníky s vyšší četností vyšetření (viz obr. 3). U čtyřmodulové konfigurace složené výhradně z modulů cobas e 801 je tak možné dosáhnout na trhu unikátní kapacity 57 600 testů na palubě jednoho systému. 

Celkovou efektivitu provozu významnou měrou ovlivňují provozní náklady. Zásluhou snížení objemu reagencií a možnosti jejich chlazení při 4–8 °C na palubě analyzátoru se podařilo ještě prodloužit reagenční stabilitu všech souprav včetně 300testových na průměrné 4 měsíce, přičemž stabilita lot kalibrace stoupla na 3 měsíce. K vysoké efektivitě provozu zde samozřejmě také přispívají tradiční ready-to-use reagencie a dvoubodové kalibrace u všech metod. Analyzátor cobas e 801 je schopen pracovat již v plně kontinuálním režimu, kde kromě spotřebního materiálu je možné během provozu vložit či vyjmout příslušné reagenční soupravy. V rámci rozsáhlých multicentrických evaluací prověřujících robustnost systému bylo prokázáno, že prodlevy při provozu způsobené poruchami jsou zanedbatelné, a tudíž že systém cobas e 801 je vysoce spolehlivý, produktivní a efektivní. 

Obr. 5: Přehled dostupných a připravovaných metod pro cobas e

Trvalý a udržitelný rozvoj laboratoří

Obr. 4: Značná úspora skladovacího prostoru 

Jak bylo již zmíněno, systém cobas e 801 je možno jednoduše doplnit nebo jím nahradit některý z modulů již instalovaných systémů cobas® 8000, a to přímo v laboratoři. Nevznikají zde rovněž další nároky na organizaci laboratorního personálu, systém cobas e 801 vyžaduje jen minimální zaškolení. Pokud vezmeme v úvahu výše uvedené hodnoty výkonu a kapacity testů na modulu cobas e 801, je možné konstatovat, že zde dochází cca k 50 % úspoře prostoru v laboratoři. 
Uvědomujeme si také, že při zvyšování výkonu laboratoře úměrně rostou náklady na likvidaci odpadu a také nároky na skladování reagencií. K menšímu množství pevného a kapalného odpadu ve srovnání s cobas e 601/e 602 přispívá snížení objemu reagencií a vzorků potřebných pro analýzy (cca o 30 %) a také vyšší množství testů v reagenčních soupravách a jejich velikost (redukce odpadu o 78 %). Velikost a balení nových souprav cobas e pack green (nová Elecsys green line) rovněž významně ovlivňují skladovací nároky, kdy je možné uspořit až 58 % skladovacího místa ve srovnání s původními krabicemi souprav Elecsys (viz obr. 4). O změně balení jsme vás již podrobně informovali dříve. 

Pro trvalý a udržitelný růst laboratoří je samozřejmě zásadní stálé rozšiřování portfolia nabízených metod. Platforma Elecsys slaví v tomto roce 20 let od svého uvedení a od té doby narostlo menu nabízených metod z 16 v roce 1996 na 105 v roce 2016 (viz obr. 5), což představuje každý rok zhruba 5 nových aplikací do portfolia. Firma Roche v tomto trendu hodlá pokračovat i nadále, přičemž jejím hlavním záměrem je zavádění metod s vysokou klinickou hodnotou.

Podpora kvalitnější péče o pacienty

Obr.6: Výhody zavedení menší jednorázové špičky

Systém cobas e 801 disponuje mnoha bezpečnostními opatřeními pro zvýšení jistoty diagnostického procesu. Kromě již běžné detekce sraženiny a hladiny doplní i detekci pěny a rovněž disponuje jednorázovými špičkami a reakčními nádobkami pro vyloučení přenosu mezi vzorky. K vyšší jistotě samozřejmě přispívá konzistence výsledků s ostatními imunochemickými platformami firmy Roche. 

Vzhledem k tomu, že se laboratoře potýkají s různým spektrem pacientů, včetně těch, u nichž je obvykle problém s nedostatkem odběrového materiálu (pediatrické vzorky, pacienti na jednotkách intenzivní péče, onkologičtí pacienti aj.), byla inovována i tato oblast. Došlo ke snížení pipetovaného objemu vzorku cca o 30 % na průměrných 19 µl a k zavedení menší pipetovací špičky. Díky této zmenšené špičce je možné pro pipetování těchto speciálních vzorků využít i sekundární vzorkové nádobky – tzv. „microcups“, které mají poloviční mrtvý objem (50 µl) ve srovnání s klasickými „Hitachi sample cups“ (viz obr. 6). Stále větší nároky jsou s rostoucí úrovní medicíny nyní kladeny na rychlost odezvy. Laboratoře tak musí reagovat na požadavky kliniků velmi rychle. Vysoká rychlost vydávání výsledků je na systému cobas e 801 umožněna díky krátkým dobám analýz metod (STAT 9 min., rutina 18 a 27 min.), vysoké kapacitě a výkonu systému, široké nabídce metod a také zavedením nových automatizovaných procesů, jako je např. cobas e flows pro automatizaci procedur v oblasti infekční diagnostiky.

Závěr

Závěrem je možné konstatovat, že se podařilo navrhnout inteligentní řešení pro trvalý a udržitelný rozvoj laboratoří, které bere v potaz zvyšující se nároky na produktivitu a efektivitu provozu laboratoře a které pomáhá zvýšit kvalitu péče o pacienty. V dalším vydání časopisu Labor Aktuell vás seznámíme s konkrétními výsledky z multicentrických evaluací systému cobas e 801 a také vám více přiblížíme funkci cobas e flows. 

Ing. Igor Klimíček, MBA

Ing. Igor Klimíček, MBA


V Oddělení marketingu vede tým zabývající se marketingovými a produktovými aktivitami zaměřenými na centralizovaná a integrovaná řešení. Ve volném čase „si dobíjí baterky“ sportem, má rád historickou literaturu a dobré víno.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.