article main title
CINtec® Plus – příspěvek k přesnější diagnostice karcinomu cervixu
RNDr. Milan Richter 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Screening CxCa 

Screening karcinomu děložního čípku metodou PAP (barvení cytologických stěrů podle Papanicolaoua) významně přispěl ke snížení incidence tohoto onemocnění, nicméně tento karcinom je stále 3. nejčastější rakovinou u žen na světě. Screeningové programy se snaží identifikovat nemoc nebo riziko jejího vzniku. Je však důležité vyhnout se falešně pozitivním výsledkům a omezit nejasné diagnózy, které vedou k dalším zatěžujícím vyšetřením a případně i ke zbytečným invazivním zákrokům. Vedle velmi senzitivní screeningové metody je tedy třeba mít i citlivou a specifickou metodu pro třídění pacientek s pozitivním výsledkem screeningového testu, aby se snížila neefektivnost dalšího postupu a zátěž pacientek i zdravotního systému.

CINtec® Plus – efektivní rozhodování o léčbě

Test CINtec® Plus slouží jako pomocná metoda při identifikaci žen s high-grade intraepiteliálními lézemi a v podskupinách pacientek s výsledkem cytologického vyšetření ASC-US (atypické dlaždicové buňky nejasného významu) nebo LSIL (intraepiteliální změny dlaždicových buněk nízkého stupně závažnosti) nebo u pacientek s pozitivním nálezem vysoce rizikových genotypů HPV (lidského papilomaviru). Na rozdíl od základního cytologického vyšetření pomocí PAP testu, který uvažuje zejména morfologii buněk, test CINtec® Plus využívá biomarkery, tedy objektivní biologické principy. Dobře tak doplňuje, jakožto třídicí test, klasický cytologický screening. CINtec® Plus je založen na duálním imunohistochemickém barvení a detekuje současnou přítomnost proteinů p16 a Ki-67 v buňkách získaných cervikálním stěrem. Byl speciálně designován pro použití v gynekologické cytologii. Pro vysvětlení, jak tento test funguje, se dá použít následující příklad. Pozitivita samotného proteinu p16 je příznakem zastavení buněčného cyklu. Můžeme to přirovnat k signálu „Stůj“ na semaforu. Pozitivita samotného proteinu Ki-67 signalizuje množení buněk. Můžeme tedy hovořit o znamení „Volno“ na semaforu. V prvním i druhém případě, pokud se vyskytují odděleně, se jedná o normální stav objevující se během životního cyklu zdravé buňky nebo při metaplazii či u morfologicky abnormálních buněk. Na semaforu by nikdy nemělo být rozsvíceno zelené a červené světlo současně. Pokud by se tak stalo, je jasné, že je něco špatně. Totéž platí pro expresi p16 & Ki-67 – pokud jsou oba tyto proteiny pozitivní v téže buňce, tak víte, že buňka je abnormální a byla transformována vlivem infekce HPV na potenciálně rakovinnou buňku. PAP cytologie na rozdíl od CINtec® Plus neposkytuje takový jednoznačný „semafor“, ale opírá se o do určité míry subjektivní interpretaci patologem.

Schéma metody

CINtec® Plus – principy metody

Imunohistochemie je standardní metodou používanou pro vyšetřování bioptických vzorků. V menší míře je využívána i v cytologii. Pro gynekologickou cytologii je již řadu let k dispozici zmíněný test CINtec® Plus. Tento test se vyrábí v automatické verzi pro imunohistochemické barvicí automaty Ventana Benchmark i ve verzi manuální. Může ho tedy provádět kterákoli cytologická laboratoř. Souprava obsahuje koktejl dvou monoklonálních protilátek: myší anti-p16(E6H4) a králičí rekombinantní anti-Ki-67 (274-11 AC3) a všechny potřebné reagencie pro detekci. Detekční systémy, které jsou součástí soupravy, jsou optimalizovány pro zviditelnění příslušné primární protilátky. Obsahují linkery (sekundární protilátky), na které jsou navázány hapteny. Těmi jsou syntetické molekuly, které nemají obdobu v přírodě. Díky tomu se minimalizuje možnost nespecifických vazeb a tím i falešně pozitivních nebo obtížně interpretovatelných výsledků barvení. Chromogenní reakce poskytují hnědou sraženinu lokalizující protein p16 a červenou pro Ki-67. Díky tomuto specifickému uspořádání poskytuje CINtec® Plus lepší výsledky než běžné duální barvení, které je možné naprogramovat v barvicích automatech nebo připravit jako manuální metodu s použitím jednotlivých protilátek a standardních univerzálních detekčních souprav.

Srovnání CINtec s PAP cytologií

Shrnutí

  • Pozitivita testu CINtec® Plus spolehlivě a jednoznačně indikuje deregulaci buněčného cyklu způsobenou transformovanou infekcí HPV.
  • Pomáhá identifikovat ženy, které pravděpodobně mají cervikální lézi vyššího stupně a mohou mít prospěch z bezodkladné kolposkopie.

Odkazy na informace

  • Jestli se chcete dozvědět více o diagnostice pomocí CINtec® Plus, najdete podrobné informace na https://diagnostics.roche.com/global/en/products/tests/cintec-plus.html.
  • Základní seznámení s metodou CINtec® Plus a principy, na kterých je založena, vám poskytne interaktivní prezentace na http://reagent-catalog.roche.com/static/ 
    CINtecPLUSCytology/.
  • Pokud byste se chtěli naučit interpretovat výsledky testu CINtec® Plus, tak je vám k dispozici online kurz na webu https://education.ventana.com. Po zaregistrování získáte přístup i k mnoha dalším online kurzům pro lékaře i laboranty.
RNDr. Milan Richter

RNDr. Milan Richter


S Roche Diagnostics má cosi společného od roku 1994. V posledním desetiletí se zabývá tkáňovou diagnostikou Roche, zejména automatizací imunohistochemie a hybridizace in situ systémy Ventana Benchmark. V současnosti se stará o aplikační podporu a marketing RTD. Když to jde, tak cestuje, fotografuje a rybaří.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.