article main title
Šest rutinních metod pro stanovení kreatininu od různých výrobců a srovnání odhadů glomerulární filtrace
Mgr. Hana Valentová 1 , RNDr. Zdeněk Kubíček 2,3 , MUDr. Petr Kubáč 4 , RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková 5
1) OKBH Vítkovická nemocnice a.s.
2) Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
3) Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha
4) Oddělení klinické biochemie a hematologie, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
5) Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha

Abstrakt

cobas c 501

Odhad glomerulární filtrace (eGFR) je důležitým parametrem pro hodnocení funkce ledvin. V současné době se využívají především metody, u kterých není nutný sběr moči, mezi které patří výpočtové metody vycházející z hodnoty sérového kreatininu a dalších proměnných. Zabývali jsme se srovnáním šesti rutinních metod pro stanovení kreatininu od různých výrobců a následným srovnáním hodnot odhadů glomerulární filtrace právě ve vazbě na naměřené hodnoty kreatininu. Byly použity metody využívající princip enzymového i Jaffé stanovení a k odhadu glomerulární filtrace byly použity rovnice MDRD, rovnice Lund-Malmö a CKD-EPI.

Ze srovnání jednoznačně vyplývá, že metody stanovení kreatininu využívající enzymatického principu dávají vzájemně srovnatelnější výsledky. A to jak u porovnání samotných hodnot kreatininu, tak následně i výpočtů eGFR. Rovněž metoda Roche CREJ2 Jaffé s korekcí  26 μmol/L poskytuje velmi dobré srovnávací charakteristiky a koreluje s metodami stanovení na enzymatickém principu. Pokud je tedy využívaná ke stanovení kreatininu metoda na principu Jaffé, je nezbytné zavést její kompenzaci. Rovnice Lund-Malmö i CKD-EPI poskytují k odhadu eGFR srovnatelné hodnoty. Rovnice MDRD má řadu nevýhod a měla by být v rutinní praxi již nahrazena právě výpočtem podle rovnice CKD-EPI nebo Lund-Malmö.

Úvod

Chronické onemocnění ledvin (CKD) postihuje významnou část populace. Mezi nejčastější pacienty patří lidé s hypertenzí, obezitou a diabetem. Probíhá často asymptomaticky, vyšetření funkce ledvin nebývá součástí preventivních prohlídek, a proto nebývají časná stadia CKD často rozpoznaná. Včasná diagnóza ale může zpomalit progresi a snížit výskyt komplikací. Proto by hodnocení funkce ledvin mělo patřit k základnímu screeningovému vyšetření. K odhalení poškození ledvin se využívá především chemické a mikroskopické vyšetření moči, vyšetření proteinurie, mikroalbuminurie, stanovení odhadu glomerulární filtrace a následně zobrazovací metody, biopsie a jiná speciální vyšetření. K výpočtu odhadu glomerulární filtrace jako důležitému parametru hodnocení funkce ledvin se v současné době využívají především metody, u kterých není nutný sběr moči. Jde o stanovení koncentrace cystatinu C v séru. Výhodou tohoto stanovení je neměnná koncentrace cystatinu C během dne a nezávislost na věku, resp. tělesné výšce oproti kreatininu. Nevýhodou ale zůstávají stále vysoké náklady na provedení.  

Další možností odhadu eGFR jsou metody výpočtové. Vycházejí z hodnoty sérového kreatininu a dalších proměnných (věk, hmotnost, pohlaví a další). Chyby, které mohou vést k nesprávné hodnotě eGFR, jsou dány především nepřesným stanovením kreatininu, které je ovlivněno svalovou hmotou, nutricí, dále přítomností pozitivních chromogenů v případě Jaffého principu stanovení. K zajištění potřebné kvality výpočtů glomerulární filtrace je doporučeno, aby pro stanovení kreatininu byly používány metody, které jsou rekalibrovány na referenční metodu ID-MS. 

V platnosti je doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP z roku 2010 k vyšetřování glomerulární filtrace, kdy se pro odhad eGFR používá zjednodušená rovnice MDRD (u dětí a mladistvých rovnice podle Schwartze).2 Hlavními nevýhodami rovnice ale je, že nebyla validována pro zdravou populaci, u osob starších a s nižší hmotností nadhodnocuje výskyt CKD, u obézních osob dochází naopak k podhodnocení výskytu. V současné době je upřednostňován výpočet eGFR podle rovnice Lund-Malmö a CKD-EPI, která nahradila MDRD rovnici. Mezi hlavní výhody rovnice Lund-Malmö patří její odvození od evropské populace a odvození pro standardizované stanovení kreatininu, možnost použití pro dospělé i děti a rovněž použití v rozsahu hodnot kreatininu 45 - 545 μmol/L. Výhodou CKD-EPI rovnice jsou pak přesnější hodnoty zvláště u osob v nižších stadiích CKD a menší výskyt falešně pozitivních hodnot vůči rovnici MDRD. 

Práce se zabývá srovnáním šesti rutinních metod pro stanovení kreatininu od různých výrobců a následným srovnáním hodnot odhadů glomerulární filtrace právě ve vazbě na naměřené hodnoty kreatininu.

Materiál a metodika

Za období tří měsíců bylo do srovnání zařazeno 195 pacientů. Věkové rozpětí bylo 8 - 90 let, žen bylo vyšetřeno 95, mužů 100. Materiálem pro vyšetření kreatininu bylo sérum a plazma. Byly použity metody využívající princip enzymového i Jaffé stanovení, tab. 1. K odhadu glomerulární filtrace byly použity rovnice MDRD, rovnice Lund-Malmö a CKD-EPI. Všechny metody byly aplikovány na analyzátory podle doporučení výrobce a byly použity firemní kalibrátory. Metody Biovendor, Diagnosticum Inc. a Lachema byly aplikovány na analyzátor Beckman Coulter AU 640, obě metody Roche na analyzátor Roche cobas c 501.

Tab. 1: Použité metody stanovení kreatininu

Výsledky a vyhodnocení

Všechny metody byly srovnány vůči metodě Roche CREP2 s enzymatickým principem stanovení kreatininu. Byla použita lineární regrese (OLR) a Passing-Bablokova regresní analýza doplněna Bland Altmanovým diferenčním grafem. U OLR byla provedena korelační analýza a směrodatná odchylka lineární regrese Sy|x byla srovnána s celkovou směrodatnou odchylkou sa,tot. získanou z kontroly kvality jednotlivých metod.3 Metody s enzymatickým principem stanovení kreatininu Biovendor KREATININ PAP FS, Lachema CREAT E L 204 poskytují velmi dobrou korelaci (OLR, r = 0,993, resp. 0,996). Je vyloučena proporcionální odchylka a mezi metodami je nevýznamný systematický posun, tab. 4, obr. 1. 

Obr. 1: Passing-Bablokova regresní analýza doplněna Bland-Altmanovým grafem, srovnání naměřených hodnot kreatininu podle jednotlivých výrobců

Významnější je systematický posun u metody s enzymatickým principem stanovení výrobce Diagnosticum Inc. CREATININE ENZYMATIC ve srovnání s metodou Roche CREP2 [OLR, Sy|x (OLR) = 22,777 >>sa,tot. (sa,tot. = 4,6), r = 0,962, PBR, slope = 0,983 (0,956-1,007), intercept = 11,1 (8,4 13,4), alfa = 0,05], tab. 4. Vliv měly rozdíly u některých hodnot kreatininu v oblasti patologie, kdy byly u metody Diagnosticum Inc. CREATININE ENZYMATIC naměřeny vyšší hodnoty než u metod ostatních, tab. 3. Šlo o pacienty s intenzivní péčí. Pravděpodobný je vliv interference během stanovení, který je dán kombinací vlastnosti vzorku a dané metody. U těchto pacientů ale nebyl v léčbě nalezen žádný průnik např. ve shodě léků, i. v. výživy apod. Naměřené hodnoty kreatininu touto metodou pak mají vliv na výpočet odhadu eGFR, tab. 5, 6, 7. 

Obr. 2: Passing-Bablokova regresní analýza doplněna Bland-Altmanovým grafem, srovnání vypočtených hodnot eGFR podle rovnice MDRD, výpočet z kreatininu podle jednotlivých výrobců

Metoda Roche CREJ2 s Jaffé principem stanovení kreatininu s kompezací -26 μmol/L má stejně dobrou korelaci vůči metodě Roche CREP2 s enzymatickým principem stanovení jako ostatní enzymatické metody (OLR, r = 0,994), tab. 4. Metoda Lachema CREAT L 500 Jaffé bez kompenzace vykazuje očekávanou proporcionální chybu i systematický posun ve srovnání s metodou Roche CREP2 [OLR, Sy|x (OLR) = 16,789>>sa,tot. (sa,tot. = 4,6), r = 0,969, PBR, slope = 0,811 (0,780- 0,840), intercept = 30,2 (26,9-34,3), alfa = 0,05]. Ten je dán pozitivní hodnotou bias (15 % - 25%) Jaffého metody stanovení kreatininu v oblastech koncentrací do 130 μmol/L a lehce negativním bias pro koncentrace nad 300 μmol/L. Problémem je tady nespecifičnost metody Jaffé.1

Tab. 2: Základní popisné veličiny naměřených hodnot u metod jednotlivých výrobců
Tab. 3: Příklady naměřených odlišných hodnot kreatininu metody Diagnosticum Inc. CREATININE ENZYMATIC NA: měření nebylo provedeno

MDRD

U srovnání odhadů eGFR podle rovnice MDRD vypočtených z kreatininu naměřeného metodami různých výrobců je zřejmý opět vliv použité metody Lachema CREAT L 500 Jaffé bez kompenzace, kdy MDRD vypočtené z kreatininu stanoveného touto metodou falešně zvyšuje výskyt CKD oproti metodám s enzymatickým principem stanovení, tab. 5, obr. 2.  

Tab. 4: Charakteristiky lineární regrese (OLR) a Passing-Bablokovy (PB) regresní analýzy, srovnání naměřených hodnot kreatininu podle jednotlivých výrobců: Sy|x: směrodatná odchylka regrese, r: korelační koeficient, CI: interval spolehlivosti
Tab. 5: Charakteristiky lineární regrese (OLR) a Passing-Bablokovy (PB) regresní analýzy, srovnání vypočtených hodnot odhadu eGFR podle rovnice MDRD, výpočet z kreatininu podle jednotlivých výrobců: Sy|x: směrodatná odchylka regrese, r: korelační koeficient, CI: interval spolehlivosti

Hodnoty MDRD vypočtené z kreatininu naměřeného metodami s enzymatickým principem stanovení Biovendor KREATININ PAP FS a Lachema CREAT E L 204 a metodou Roche CREJ2 s Jaffé principem s kompenzací vykazují nevýznamnou proporcionální odchylku a mírný systematický posun, tab. 5. Je-li použita metoda Diagnosticum Inc. CREATININE ENZYMATIC vykazují vypočtené odhady eGFR podle MDRD horší korelaci, která je dána méně vhodnou metodou stanovení kreatininu, u které se během měření vyskytla výše uvedená interference.

Lund-Malmö, CKD-EPI

U srovnání odhadů eGFR podle rovnice Lund-Malmö ve vazbě na naměřené hodnoty kreatininu enzymatickými metodami různých výrobců nedochází k systematickému posunu a je zaznamenána nevýznamná proporcionální odchylka, tab. 6. U Jaffé stanovení bez kompenzace metodou Lachema CREAT L 500 je opět významný systematický posun včetně proporcionální chyby [PBR, slope = 0,776 (0,738-0,818), intercept = 0,078 (-0,051-0,099)], tab. 6. Podobné srovnávací charakteristiky nalezneme také při srovnání odhadů eGFR podle rovnice CKD-EPI, tab. 7. Z 95 % intervalu spolehlivosti odhadu hodnoty směrnice regresní přímky pak byla zaznamenána vyšší proporcionální odchylka než u hodnocení dat podle rovnice Lund-Malmö, tab. 6 a 7, obr. 3.

Tab. 6: Charakteristiky lineární regrese (OLR) a Passing-Bablokovy (PB) regresní analýzy, srovnání vypočtených hodnot odhadu eGFR podle rovnice Lund-Malmö, výpočet z kreatininu podle jednotlivých výrobců: Sy|x: směrodatná odchylka regrese, r: korelační koeficient, CI: interval spolehlivosti

Diskuse

Cílem práce bylo provést srovnání šesti rutinních metod pro stanovení kreatininu od různých výrobců a následné srovnání odhadů glomerulární filtrace podle rovnic MDRD, Lund-Malmö a CKD-EPI právě ve vazbě na naměřené hodnoty kreatininu. Z vyhodnocení jednoznačně vyplývá, že metody stanovení kreatininu využívající enzymatického principu dávají srovnatelnější výsledky. A to jak u porovnání samotných hodnot kreatininu, tak následně i výpočtů odhadu glomerulární filtrace.  

Tab. 7: Charakteristiky lineární regrese (OLR) a Passing-Bablokovy (PB) regresní analýzy, srovnání vypočtených hodnot odhadu eGFR podle rovnice CKD-EPI, výpočet z kreatininu podle jednotlivých výrobců: Sy|x: směrodatná odchylka regrese, r: korelační koeficient, CI: interval spolehlivosti

Metoda Jaffé Roche CREJ2 s korekcí -26 μmol/L poskytuje rovněž velmi dobré charakteristiky a koreluje s ostatními metodami stanovení kreatininu na enzymatickém principu na rozdíl od metody s Jaffé principem bez kompenzace. Z uvedeného vyplývá, že pokud je využívaná ke stanovení kreatininu metoda na principu Jaffé, je nezbytné zavést její kompenzaci. Během měření byl také zaznamenán případ interference u stanovení kreatininu metodou Diagnosticum Inc., CREATININE ENZYMATIC. Naměřené hodnoty kreatininu pak ovlivnily výpočty odhadů glomerulární filtrace a jejich statistické charakteristiky.  

Obr. 3: Passing-Bablokova regresní analýza, příklady srovnání vypočtených hodnot eGFR podle rovnice Lund-Malmö a CKD-EPI, výpočet eGFR z kreatininu podle jednotlivých výrobců; A: Biovendor KREATININ PAP FS, B: Lachema, CREAT E L 204, C: Roche CREJ2

Rovnice Lund-Malmö i CKD-EPI poskytují k odhadu eGFR srovnatelné hodnoty a je na rozhodnutí laboratoře, kterou z rovnic zvolí. Rovnice MDRD má řadu nevýhod, byla i samotnými autory zpochybněna a měla by být v rutinní praxi nahrazována právě výpočtem podle rovnice CKD-EPI nebo Lund-Malmö. Rovnice Lund-Malmö má určité výhody, např. možnost použití pro dospělé i děti a odvození na evropské populaci. 

Mgr. Hana Valentová

Mgr. Hana Valentová


RNDr. Zdeněk Kubíček

RNDr. Zdeněk Kubíček


MUDr. Petr Kubáč

MUDr. Petr Kubáč


RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková

RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková


Literatura
  1. Stanovisko ČSKB k současnému stavu standardizace stanovení kreatininu [online], leden 2012, dostupné z: http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/krea_stanovisko_2012.pdf
  2. Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace [online], březen 2009. [vid. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2009/2-09/KBM0209_Dop_eGF.pdf
  1. Stöckl D., Dewitte K., Thienpont L.M. Validity of linear regression in method comparison studies: is it limited by the statistical model or the quality of the analytical input data? Clinical Chemistry 1998, 44:11, 2340-2346
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.