article main title
Ověření lot-to-lot porovnatelnosti metody Elecsys Troponin T hs na reálných pacientských vzorcích
RNDr. Zdeněk Kubíček 1,2 , Ing. Igor Klimíček, MBA 3 , RNDr. Antonín Čermák 4
1) Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
2) Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha
3) Strategický marketingový manažer, ROCHE s.r.o., Diagnostics Division
4) Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Vyškov, přísp. org.

Cyklus EHK SEKK Kardiální markery - KM 01/2013 nebyl hodnocen z důvodu značné rozdílnosti výsledků naměřených u kontrolních materiálů A i B. Z toho důvodu jsme se rozhodli nalézt příčinu a vysvětlení této situace. Obeslali jsme všechny účastníky tohoto cyklu s cílem zjistit informace o jednotlivých výsledcích kontrol A a B, použité šarži reagencie a také systémové platformě, na které byla měření provedena. 

Obr. 1: Youdenův graf reprezentující stanovení vzorků SEKK KM 01/2013 metodou Elecsys Troponin T hs

Heterogenní imunoanalýza aplikacemi Roche Elecsys může být realizována v zásadě na dvou různých systémových platformách, a sice na stolní (cobas e 411, Elecsys® 2010) a modulární (MODULAR® ANALYTICS , cobas e 601, cobas e 602). V zásadě, z hlediska nativní pacientské matrice, je úplně jedno, na jaké platformě a s jakou šarží se dané měření provádí, protože naměřené hodnoty koncentrací pacientských vzorků by měly být shodné napříč všemi platformami a šaržemi, což je ostatně cílem interní standardizace metod Elecsys. Nicméně různě upravený a stabilizovaný „umělý“ kontrolní vzorek se může chovat odlišně nejen dle použité platformy, ale také v závislosti na použité šarži reagencie. Důvody pro toto odlišné chování byly mnohokrát probírány a jsou více než zřejmé. Miller vyvozuje, že výsledky QC materiálů nemohou být použity pro ověření konzistentnosti výsledků pacientů při změně šarží reagencií.1

Výsledky EHK SEKK  
KM 01/2013

Více než 90 procent účastníků odpovědělo na náš dotazník, což nám velmi pomohlo daný stav analyzovat. Získali jsme hodnoty, které jsme roztřídili dle použitých šarží a systémů (viz Tab. 1) a Youdenův graf (viz Obr. 1) velmi podobný tomu, který byl uveden ve výpisech a na stránkách společnosti SEKK. Na grafu jsou patrné shluky bodů reprezentující jednotlivé skupiny účastníků provádějících měření pomocí specifikované šarže reagencie na stejné systémové platformě. Největší diference byly pozorovány u dvou z nejpočetnějších skupin, které jsou v tabulce 1 podbarveny oranžově. Na níže uvedeném Youdenově grafu na obrázku 1 jsou výsledky jednotlivých účastníků sledovaného cyklu charakterizovány odpovídajícími symboly specifikovanými dle sledované skupiny v legendě.

Tab. 1: Doručené výsledky A a B u více než 90 procent účastníků cyklu KM 01/2013 

Cílové hodnoty interní kontroly kvality Elecsys PreciControl Troponin

Dále je potřeba zmínit, že i deklarované hodnoty interní kontroly kvality firmy Roche vykazovaly podobné diference mezi těmito vybranými šaržemi a platformami. To je jasně vidět na obrázku 2, který je poskládán z letáku platných cílových hodnot pro interní kontrolní materiál Elecsys PreciControl Troponin - šarže 168 8292 a také z reasignovaných cílových hodnot specifických pro kombinaci šarže reagencie 170 511 a této kontroly na dvou různých platformách.3  Z tohoto důvodu bylo vysoce pravděpodobné, že podobným způsobem se bude chovat i jiná umělá kontrolní matrice, což se ostatně i prokázalo.

Obr. 2: Výtah z letáků hodnot kontrol Elecsys 

Porovnání dvou šarží metody Elecsys TnT hs při stanovení reálných pacientských vzorků

Ve vzduchu však visela otázka, zda hodnoty pacientských sér nebudou vykazovat podobné diference a závislosti jako v případě kontrolních vzorků. Velkou laskavostí RNDr. Antonína Čermáka z OKB Nemocnice Vyškov nám bylo umožněno provést dané srovnání na reálných pacientských vzorcích v hodnotách koncentrací pokrývajících prakticky nejen celé měřící rozmezí, ale také s jednou párovou hodnotou vyšší než horní limit měřícího rozmezí (10 ng/L). Využili jsme přítomnost obou platforem na tomto pracovišti a vybrali šarže, které vykazovaly nejvyšší diference u kontrolních materiálů, a sice šarži 170 511 na systému cobas e 411 a šarži 170 905 na systému MODULAR® ANALYTICS - viz oranžově označené sloupce v tabulce 1. Jako spodní hranici sledovaných koncentrací jsme zvolili limit kvantifikace metody, a to 13 ng/L, který by měl zaručovat reprodukovatelnost stanovení s CV <10%. Měření byla prováděna paralelně, okamžitě bez jakéhokoliv chlazení či zamrazování přijatých vybraných vzorků pacientských sér. Při měření bylo postupováno v souladu s příbalovými instrukcemi výrobce, přičemž uvedené imunometody byly kontrolovány na dvou kontrolních hladinách každých 24 hodin. Celkem bylo analyzováno 73 reálných pacientských sér a provedena Passing-Bablokova regrese - viz tabulka 2 a obrázek 3 a Bland-Altmanova regresní analýza - viz obrázek 4.

Tab. 2: Passing-Bablokova regresní analýza
Obr. 3: Grafické znázornění Passing-Bablokovy regrese. Jednotka měření Troponinu T hs jsou μg/L. 
Obr. 4: Bland-Altmanův rozdílový graf, relativní rozdíly v procentech. Jednotka měření Troponinu T hs jsou μg/L. 

Diskuse a závěr

Z uvedených regresních analýz je zřejmé, že naměřené hodnoty prostřednictvím obou různých šarží na dvou různých systémech se prakticky vzájemně neliší, což ostatně demonstruje průměrná odchylka v relativním Bland-Altmanově rozdílovém grafu o hodnotě 3,5 %. Z hodnot 95% konfidenčního intervalu směrnice a posunu Passing-Bablokovy regrese sice vyplývá statisticky významná systematická a proporcionální odchylka, avšak klinicky zcela nevýznamná a zanedbatelná. Tímto srovnáním jsme potvrdili, že výtěžnost nativních pacientských vzorků není závislá na použité šarži reagencie a systémové platformě, nicméně toto neplatí u uměle připravovaných kontrolních matric různých proveniencí s různými matrix efekty. 

RNDr. Zdeněk Kubíček

RNDr. Zdeněk Kubíček


Ing. Igor Klimíček, MBA

Ing. Igor Klimíček, MBA


V Oddělení marketingu vede tým zabývající se marketingovými a produktovými aktivitami zaměřenými na centralizovaná a integrovaná řešení. Ve volném čase „si dobíjí baterky“ sportem, má rád historickou literaturu a dobré víno.

RNDr. Antonín Čermák

RNDr. Antonín Čermák


Literatura
  1. Miller WG, Erek A, Cunningham TD, Oladipo O, Scott MG, Johnson RE. Commutability limitations influence quality control results with different reagent lots. Clin Chem. 2011;57(1):76-83.
  2. Příbalový leták hodnot kontroly Elecsys PreciControl Troponin T, šarže č. 168829.
  1. Příbalový leták reasignovaných cílových hodnot soupravy Elecsys Troponin T hs, šarže reagencie č. 170 511.
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.