article main title
E-learning jako nový způsob vzdělávání pro uživatele systému CoaguChek
Mgr. Šárka Dvořáková 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Článek přináší informace o radikální změně certifikačního školení pro lékaře – uživatele CoaguCheku a o jeho benefitech pro uživatele, odborné společnosti i zdravotní pojišťovny.

Situace

Přestože zavedené způsoby přímé edukace lékařů jsou v zásadě stále aktuální, s rozvojem informačních technologií se otevřely mnohem širší a efektivnější možnosti odborného vzdělávání. Mezi ně patří i e-learning, tedy způsob získávání nových informací a jejich testování, které může lékař provádět v místě, čase a situaci, které mu nejlépe vyhovují, a to z prostředí své ordinace, nebo dokonce soukromí. V rámci pracovní skupiny NPT v České republice jsme se rozhodli změnit zavedený způsob přímé edukace lékařů prostřednictvím seminářů a implementovat nový projekt vzdělávání formou e-learningu.

Zavedený stav

Vycházeli jsme ze situace, že možnost vykazování kódu monitorace INR zdravotním pojišťovnám je vázána na certifikát, který mohl lékař získat pouze po absolvování certifikačního školení v Trombotickém centru. Tato školení organizovala společnost Roche s.r.o. ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů a s Trombotickými centry formou odborných seminářů pořádaných v půlročních intervalech v různých Trombotických centrech České republiky (Praha, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň, Ostrava, Brno). Jednotlivé semináře měly co do počtu posluchačů rozdílnou účast. Každé certifikační školení odborně zaštiťoval vedoucí příslušného Trombotického centra, který měl na starosti teoretickou přednášku z pohledu hematologa. Následovala prezentace specialisty na vnitřní lékařství a nedílnou součástí tohoto školení bylo odborné představení přístroje CoaguChek zaměstnancem společnosti Roche s.r.o.

Inovace

V souvislosti s rozvojem informačních technologií a s filozofií naší společnosti se snahou o intenzivní spolupráci s lékaři vyplula na povrch otázka, zda vše neudělat jinak, snadněji a interaktivněji. Proto pracovní skupina NPT v roce 2014 přichází s novinkou – transformací certifikačních školení na formu e-learningu.

Motivace

Coaguchek® XS 

Z vlastní zkušenosti víme, že lékaři potřebují získat certifikát pro zdravotní pojišťovny co nejdříve od zakoupení přístroje CoaguChek, aby mohli okamžitě vykazovat kód pro monitoraci INR. To však nebylo možné vzhledem k cyklické formě seminářů, a tak lékař po zakoupení přístroje musel nezřídka čekat i několik měsíců na vhodný termín a místo certifikačního školení. Tento fakt byl pro nás primární pohnutkou. Brali jsme však v potaz i optimalizaci naší práce. Součástí realizace seminářů byla i jejich náročná logistika přípravy, tzn. vyjednání vhodných termínů školení s přednášejícími, nalezení prostor pro semináře na různých místech České republiky, evidence přihlášených zájemců o školení, rozesílání pozvánek, tisk certifikátů, atd. Tyto úkoly představovaly významnou pracovní zátěž pro více zaměstnanců firmy. Posledním a neméně důležitým aspektem pro realizaci e-learningového certifikačního školení bylo i snížení přímých nákladů, které byly vydávány nejen za platbu pronajaté přednáškové místnosti a pohoštění, ale také za placenou reklamu a ostatní náležitosti.

Řešení

Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli radikálně změnit systém certifikačních školení a využít pro ně moderní formu e-learningu. Tento projekt získal podporu našich partnerů – Společnosti praktických lékařů a České společnosti pro trombózu a hemostázu, pod jejichž záštitou je realizován. Toto certifikační školení je nadále ohodnoceno čtyřmi kreditními body v rámci projektu Celoživotního vzdělávání lékařů. Jeho odborným garantem je přední specialista v dané problematice a vedoucí lékař České společnosti pro trombózu a hemostázu Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. Realizace projektu proběhla prostřednictvím nezávislé edukační platformy, jejímž zakladatelem je společnost Pears Health Cyber. Odborným garantem této platformy jsou 1. LF UK v Praze, LF Univerzity Palackého v Olomouci a LF Univerzity Komenského v Bratislavě.

Pears Health Cyber provozuje akreditované e-learningové kurzy prostřednictvím webových stránek elektronické univerzity www.euni.cz a její odborná úroveň byla pro nás garancí kvality pro připravovaný projekt. Struktura kurzu byla stanovena v odborné spolupráci Společnosti praktických lékařů, České společnosti pro trombózu a hemostázu, zdravotních pojišťoven a společnosti Roche s.r.o. Dospěli jsme ke konsenzu, že se e-learningové certifikační školení bude skládat za dvou částí, a to edukační a testovací. Edukační část, která obsahuje teoretické informace a jejich praktickou implementaci, byla připravena garantem e-learningového kurzu. Nedílnou součástí edukace jsou i praktické informace o přístroji CoaguChek, které připravila společnost Roche s.r.o. Po absolvování této části přichází na řadu vědomostní test, který se skládá z 10 náhodně vygenerovaných otázek z edukační části školení. Podmínkou úspěšného složení kurzu je 80% úspěšnost v tomto testu. Poté je lékaři vygenerován certifikát potvrzující úspěšné absolvování certifikačního školení v Trombotickém centru. Naši klienti mají i nadále možnost konzultací s odborníkem z Trombotického centra prostřednictvím e-mailu. Jejich e-mailové dotazy jsou přesměrovány na vedoucí lékaře Trombotických center, kteří s nimi v této rovině spolupracují.

Benefity

Tento projekt byl spuštěn 1. 2. 2014 a k dnešnímu dni ho úspěšně absolvovalo 25 lékařů. Pozitivní změna je zcela evidentní. Jednoznačně se vyřešily všechny aspekty, kvůli kterým bylo školení formou e-learningu vůbec realizováno: optimalizace naší práce zjednodušením logistiky, snížení nákladů, které souvisely s realizací certifikačních seminářů, okamžitá možnost získání certifikátu novými uživateli systému CoaguChek z Trombotického centra a s tím související kladné hodnocení lékaři a udržování vstřícné obchodní atmosféry. Profitující stranou jsou i zdravotní pojišťovny, Česká společnost pro trombózu a hemostázu a Sdružení praktických lékařů, jelikož evidence lékařů, kteří úspěšně absolvovali certifikační školení, je nyní zcela transparentní.

Perspektiva

V rámci projektu e-learningu implementovaného do programu vzdělávání a certifikace uživatelů přístroje CoaguChek firmy Roche s.r.o. vedli představitelé zdravotních pojišťoven, Sdružení praktických lékařů a České společnosti pro trombózu a hemostázu jednaní o návrhu, který doporučuje, aby certifikační školení uživatelů veškerých přístrojů k monitoraci INR, které jsou dostupné na trhu v ČR, byla do budoucna realizována jednotně, a to prostřednictvím e-learningových kurzů. 

A co na to MUDr. Jana Uhrová, víceprezidentka SPL, která odpovídala na naše otázky: 

Paní doktorko, proč jste se rozhodla podpořit změnu systému certifikačních školení? 
JU: „Úvodní proškolení v Trombotickém centru je dle platné vyhlášky, kterou se vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami, podmínkou pro provádění výkonu 01443 – „kvantitativní stanovení INR z kapilární krve (POCT)“ v ordinaci. Pro praktické lékaře a jejich pacienty je tento výkon velmi důležitý. Úvodní školení, na jejichž organizaci jsme se podíleli, probíhala pouze v určených termínech a lokalitách, což vedlo k časovým prodlevám mezi zakoupením přístroje a možností ho používat. Absolvování tohoto kurzu kdykoli formou e-learningu tento problém odstraní.“ 

Jste v každodenním kontaktu s Vašimi kolegy. Jaké máte ohlasy na nový systém certifikace? 
JU: „Lékaři ho z výše uvedených důvodů v naprosté většině vítají, doklady o jeho úspěšném absolvování nám jsou průběžně doručovány. Pro některé je určitým překvapením znalostní test, který je podmínkou systému e-learningového školení a certifikace, ale pokládáme ho za náležitou součást kontinuálního vzdělávání.“ 

A co lékaři, kteří nepracují běžně s počítačem? Podle statistik ČLK je jich až 5 %.  
JU: „Postupně se počítačové vybavení zlepšuje a gramotnost lékařů zvyšuje, přesto i s touto možností počítáme. Pro tyto kolegy dále budou organizována školení v Trombotických centrech v původní podobě.“ 

Jak vnímáte spolupráci společnosti Roche s praktickými lékaři? 
JU: „Spolupráce zejména v oblasti kontinuálního vzdělávání je dlouhodobě velmi dobrá. Dle informací našich členů z terénu funguje dobře i konkrétní konzultační činnost a praktická pomoc při používání přístrojů a při POCT diagnostice.“ 

Mgr. Šárka Dvořáková

Mgr. Šárka Dvořáková


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.