article main title
cobas® POC IT solution: Nemocniční sítě přístrojů POC – účinná správa a kontrola
Ing. Hana Ferdová 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

K významným částem portfolia společnosti Roche patří oblast POCT, která se zvláště v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí. V souladu s aktuálními požadavky kladenými na testování u lůžka pacienta nabízí společnost Roche nejen široké portfolio kvalitních POC přístrojů a testů, ale i kompletní profesionální řízení a dálkovou správu POCT v nemocničním prostředí. 

Stručný popis komplexního řešení HosPOC s využitím systémů Roche

cobas IT 1000 
cobas IT 1000 je systém rozhraní pro data pacientů v místě ošetření, který lze používat ve spojení s glukometry Accu-Chek® Inform II a dalšími POCT analyzátory. Systém podporuje použití čárových kódů pro identifikaci pacienta a operátora, který provedl měření. Tvoří most mezi vzdálenými diagnostickými zařízeními na místě ošetření (POCT) a nemocničním a laboratorním systémem (LIS/NIS). Komunikace s nemocničním informačním systémem pak již využívá existující komunikační standard mezi LIS a NIS. Toto řešení umožňuje koordinátorovi sledovat a řídit činnost vzdálených testovacích míst a zajišťovat řádné shromažďování, ověřování a schvalování všech dat před jejich odesíláním do systému LIS/NIS. U výsledků měření je možné zobrazit historii výsledků a data pak dále filtrovat dle ID pacienta, času měření, jednotlivých glukometrů a oddělení. Accu-Chek® Inform II 
Accu-Chek® Inform II systém, který tvoří glukometr a základní jednotka, je profesionální nemocniční glukometr ke stanovení koncentrace glukózy pacientů v režimu POCT. Je opatřen systémem, který pacienta identifikuje pomocí čárových kódů ID a umožňuje ovládání přístroje a měření po přihlášení osobního čísla operátora.  
ID operátora, pacienta a časový údaj naměřené hodnoty glukózy lze vkládat rovněž manuálně. Glukometry nabízejí možnost u pacientů nahlédnout do historie naměřených výsledků, vložit komentáře a výsledky dalších souvisejících testů. Systém je vybaven možností přenosu dat, a to i bezdrátově prostřednictvím WiFi sítě. Dokovací stanice zprostředkovává navázání komunikace glukometru se serverem cobas IT 1000 pomocí přímého připojení do sítě LAN-Ethernet nebo prostřednictvím PC a umožňuje přenos výsledků měření pacientů a kontroly kvality. Do glukometrů je pak možné odesílat demografické údaje pacientů, seznam oprávněných operátorů a centrálně spravovat nastavení konfigurace všech připojených glukometrů. Výsledky kritických pacientů se pomocí cobas IT 1000 dokumentují a přenášejí do laboratorního informačního systému a jako ucelené výsledky do NIS či klinickému lékaři. 

Glukometr je registrován v ČR dle platné legislativy. Systém glukometr a testovací proužky Accu-Chek® Inform II byly testovány Referenční laboratoří MZ ČR pro klinickou biochemii při ÚLBLD VFN a 1. LF UK a vyhovují všem normám a požadavkům. Pro danou soustavu glukometrů je k dispozici nezávislý systém externí kontroly kvality. Stanovení glukózy kvalitními testovacími proužky Accu-Chek® Inform II není ovlivněno interferenty (např. hodnotou hematokritu, maltózy, xylózy, kyseliny askorbové). Při měření je zabezpečena pravidelná kalibrace. Glukometry jsou vybaveny funkcí kontroly exspirace používaných testovacích proužků.  

Odkazy:

  • NCCLS: Point-of-care in vitro diagnostic (IVD) testing. CLSI Document AST02-A, 1999
  • ČSN ISO 15189: Zdravotnické laboratoře. Zvláštní požadavky na jakost a kompetenci, 2004
  • ISO 22870: Point-of-Care testing – Requirements for quality and competence, 2006
  • ISO/FDIS 22870: 2006
  • Point of Care, The Journal of Near-Patient Testing and Technology

Vzdělávání koordinátorů

Významnou součástí komplexního řešení HosPOC je intenzivní spolupráce s centrálními laboratořemi a koordinátory POCT. Společnost Roche se aktivně podílí na pravidelném vzdělávání POC koordinátorů a na předávání nových informací z oblasti point-of-care testingu, a to jak v otázkách odborných, tak i administrativně-legislativních. V rámci letošního pracovního setkání POC koordinátorů jsme se některých účastníků zeptali na jejich zkušenosti.  

Na naše otázky nám odpovídali: Mgr.  Veronika Kubíčková z FN Olomouc (V.K.), Mgr. Ondřej Wiewiorka z FN Brno (O.W.), Květa Omastová z VFN ÚLBLD (K.O.) a Mgr. Alena Švihálková z VN Agel (A.Š.). 

LA: Představte nám prosím projekt HosPOC na vašem pracovišti. Jaké přístroje jsou ve vaší nemocnici umístěny, eventuálně na kolika místech, a jak dlouho u vás projekt běží? 

V.K.: Ve Fakultní nemocnici v Olomouci máme v režimu POCT několik typů přístrojů – analyzátory pro stanovení ABR (včetně minerálů, glukózy, laktátu a novorozeneckého bilirubinu), přístroj pro stanovení CRP a větší skupinu profesionálních glukometrů. V projektu HosPOC od firmy Roche v současnosti používáme celkem 80 glukometrů umístěných na 31 klinikách a jejich odděleních. V roce 2013 proběhla obměna této techniky – glukometry Accu-Chek® Inform I byly vyměněny za Accu-Chek® Inform II. Zkušenosti s glukometry firmy Roche tedy máme již mnohaleté. 

O.W.: Projekt v nemocnici FN Brno běží od roku 2007. Na 31 odděleních ve sdružených pracovištích medicíny dospělého věku, dětské medicíny a porodnice je umístěno 101 glukometrů Accu-Chek® Inform II. Dále jsou do systému zapojeny i čtyři POCT analyzátory GEM Premier. 

K.O.: Systém řízené point-of-care (POC) – glukometry se začaly zavádět ve VFN (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) v roce 2004. Záměrem bylo plošně zavést v celé nemocnici jednotnou technologii, zkrátit analytický i klinický čas (TAT) a používat jen malé vzorky krve. V letech 2004–2012 byl používán glukometr Accu-Chek® Inform I a bylo celkem na-instalováno 75 glukometrů. V roce 2012 byl glukometr Inform I nahrazen novým typem Inform II. Důvodem bylo, že nové měřicí proužky používané do glukometru Inform II mají vyřešený vliv interference maltózy. K měření je potřeba menší kapka krve a je zkrácena reakční doba měření. Nový typ glukometru má i kvalitnější displej. V současné době je v provozu 90 glukometrů. Operační program cobas IT 1000 umožňuje připojení a správu nejen glukometrů, ale i např. analyzátorů krevních plynů, CRP atd. Ve VFN je celkem do systému připojeno sedm analyzátorů krevních plynů a jeden analyzátor CRP. Na spolupráci s jednotlivými klinickými pracovišti se podílejí dva pracovníci ÚLBLD (Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky) spolu s pracovníkem odboru zdravotnické techniky. Vedení laboratoře určilo supervizora, který dohlíží na kontrolu kvality, zajišťuje výměnu porouchaných glukometrů, podílí se na tvorbě dokumentů potřebných při správě systému POC a koordinuje školení uživatelů. Kontroluje denně přenos dat z laboratorního informačního systému (LIS) do nemocničního systému (NIS) a obráceně.  

A.Š.: Spolupráce VN a.s. s firmou Roche s.r.o. se datuje od roku 2008, kdy od května do července probíhala jednání vedoucí laboratoře s vedením nemocnice a následně obchodní jednání s firmou Roche s.r.o. Během měsíce září bylo ve VN vytvořeno zázemí na jednotlivých odděleních pro umístění POCT přístrojů, což v říjnu 2008 umožnilo instalaci 21 glukometrů Accu-Chek® Inform I a analyzátoru krevních plynů na oddělení ARO. V prosinci následovalo testování analyzátoru CoaguChek® XS Pro na měření INR. 

LA: Jaké jsou vaše zkušenosti s tímto projektem? Co se změnilo po zavedení projektu oproti předchozímu stavu u vás v laboratoři a co se změnilo na jednotlivých pracovištích, kde jsou přístroje umístěny? Jaká je přidaná hodnota? Jsou nějaká negativa? Máte nějaké návrhy na zlepšení? 

V.K.: Výměnu přístrojů jsme pojali jako impuls k aktualizaci a dalšímu vylepšení systému měření POC glukometrie. Byly zdokonaleny postupy supervize, organizace, vedení dokumentace a administrativy ze strany OKB s přihlédnutím k možné budoucí nutnosti akreditace tohoto systému. Pozitivní posun nastal ve směru zdokonalení kontroly kvality: na OKB byl určen personál zodpovědný za chod POC techniky (včetně denní supervize a kontroly stavu přístrojů), je zajištěn přenos výsledků z přístrojů do LIS/NIS, jsou nastavena pravidla vnitřní a externí kontroly kvality (včetně testů linearity a pravidelného srovnání měření glukometrů s metodou v centrální laboratoři OKB), je zavedena pravidelná profylaxe glukometrů… 

Jako velkou pozitivní změnu bych viděla systém organizace a školení uživatelů. Jednak jsme každému uživateli zavedli štítek s osobním číslem a barkódem. Tento štítek si mohou nalepit na průkaz zaměstnance, přístroj před měřením vždy vyžaduje přihlášení uživatele formou oskenování tohoto štítku. Je tedy pokaždé dohledatelné, kdo s přístrojem pracoval a kdo změřil daného pacienta. Dále od roku 2015 využíváme e-learningového školení uživatelů pomocí programu cobas Academy. Každý nový uživatel musí tento e-learningový kurz absolvovat a zároveň musí současní uživatelé projít tímto školením minimálně jednou ročně. Školení je zakončeno testem, otázky v testu jsou sestaveny dle potřeb supervizorů OKB. OKB provádí minimálně 1x ročně audit na jednotlivých odděleních uživatelů POC techniky, jeho součástí je i kontrola zaškolení a úspěšných certifikátů testů e-learningového kurzu uživatelů. Správa všech glukometrů probíhá v programu cobas IT 1000. Jsou zde shromažďována veškerá data, včetně aktuálního stavu přístrojů, výsledků pacientů a možnost jejich kontroly a schvalování, výsledků kontrol kvality a možnost její editace, organizace uživatelů, organizace správy šarží diagnostických proužků a kontrol atd. Zde bych viděla mírný nedostatek či námět ke zlepšení – program by mohl být více uživatelsky příjemný, minimálně v českém jazyce. 

O.W.: Od doby zavedení glukometrů Accu-Chek® Inform se v naší laboratoři dle očekávání výrazně snížil počet požadavků na stanovení glykémie z kapilární krve.  
Nejčastější výhrady sester se týkaly  delší celkové doby analýzy ve srovnání s malými osobními glukometry, které používaly do té doby. Vadila jim nutnost přihlásit se, zkontrolovat a odsouhlasit šarži stripů, identifikovat měřený vzorek, případně provést kontrolní měření. Většina sester si však velice rychle zvykla a nyní těží z výhod rychlého stanovení glykémie, přitom jim odpadá ruční vklad výsledků do NIS. Centrální správa glukometrů pomocí cobas IT 1000 nám umožňuje kontrolu kvality výsledků, usnadňuje přenos výsledků do LIS a následně NIS. Jednotnost glukometrů našim koordinátorům usnadňuje drobný servis, zajištění reklamace přístrojů, snazší je i objednávání a dodávání spotřebních materiálů. 

K.O.: Zavedení glukometrů Accu-Chek® Inform II umožnilo lepší monitorování naměřených dat (hladina glykémie, rodné číslo, jméno, šarže měřicích proužků, čas provedeného vyšetření, identifikace operátora-sestry). Uživatelé se po krátké době naučili glukometry používat, mají pouze problémy s chybovými hláškami, které jsou v angličtině. Firma Roche přislíbila vyřešení problému do konce roku 2015. V případě, že uživatel nerozumí chybovým hláškám, může o řešení požádat telefonicky supervizora, který pomocí vzdálené správy nebo osobně na oddělení provede kontrolu glukometru. Další výhodou je jednotné objednávání měřicích proužků, kontrolních materiálů, dlouhodobé používání jedné šarže v rámci celé nemocnice. Uživatelé si naopak chválí možnost provést kapilární odběr místo časově náročnějšího venózního odběru a rychlou odezvu výsledku. Samozřejmě že zavedení systému point-of-care (POC) vyžadovalo trochu úsilí navíc, ale přispělo to ke zkvalitnění práce a monitorování potřebných dat. Žádný systém nelze provozovat bez možnosti spolupráce s firmou. Probíhají průběžná školení a je k dispozici Help line – Centrum zákaznické podpory. Vždy jsme se setkali s týmem odborníků (servis, aplikační specialisté), kteří se snažili, aby byl systém funkční. 

A.Š.: Cílem zavedení POCT systémů firmy Roche s.r.o ve VN a.s. bylo sjednocení přístrojové techniky a nastavení pravidel pro bezpečné používání analyzátorů POCT, včetně provádění IKK a EHK dle doporučení odborných společností, dále pak jednotný způsob kontroly glukometrů v režimu POCT. Velkým přínosem je i využití SW aplikace cobas bge link určené pro dálkovou správu acidobazických analyzátorů a SW aplikace na sběr a vyhodnocení dat cobas IT 1000, která mimo jiné umožňuje převedení výsledků pacientů do NIS. V červnu 2013 byly glukometry Accu-Chek® Inform nahrazeny modernější verzí Accu-Chek® Inform II. Glukometry se snadno ovládají a zdravotní personál na odděleních uvítal i převedení displejů glukometrů z anglického do českého jazyka, které proběhlo v květnu letošního roku. V současné době je v rámci projektu HocPOC  umístěno v naší nemocnici  na 26 pracovištích 27 přístrojů POCT. Konkrétně jde o 21 glukometrů Accu-Chek® Inform II, dále o analyzátor krevních plynů cobas b 221 a pět přístrojů Coagu-Chek® XS Pro, z nichž dva jsou umístěny v ambulancích VN a tři v ambulancích externích lékařů. 

LA: Co vám přináší vzájemné setkání uživatelů a koordinátorů POCT. V čem je pro vás užitečné? 

V.K.: Setkání koordinátorů POCT považujeme za nesmírně přínosné zejména z důvodu předání zkušeností z jiných pracovišť, diskusí na téma kontroly kvality a také předání informací či zajímavostí ze strany firmy. Osobně oceňuji možnost získání praktických zkušeností z pracovišť obdobného typu jako je naše a také jejich „vychytávek“ organizace práce. 


O.W.: Setkání uživatelů a koordinátorů POCT, stejně jako jakýkoli odborný seminář či kongres, sdružuje odborníky s konkrétním zaměřením a umožňuje výměnu jejich zkušeností a také nabytí nových podnětů k diskusi. Tematika systémů POCT je v České republice stále moderní a doporučení i požadavky na jejich správu se vyvíjejí. 

K.O.: Velice oceňujeme setkávání uživatelů a supervizorů, které nám umožňuje firma. Samozřejmě každý systém má své problémy. Při setkání uživatelů využijeme vzájemné zkušenosti, které žádná příručka či návod nemohou poskytnout. 

A.Š.: Závěrem bych ráda poděkovala pracovníkům firmy Roche za vždy vstřícné jednání a za možnost zúčastnit se letošního, velmi dobře zorganizovaného setkání uživatelů POCT na Kraví hoře, které pro mne bylo opravdu inspirativní. 

LA: Děkujeme vám všem za otevřené odpovědi a budeme se těšit na naše další společná setkávání. 

Ing. Hana Ferdová

Ing. Hana Ferdová


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.