article main title
cobas e flow - další úroveň automatizace metod infekční diagnostiky na systému cobas e 801
Ing. Igor Klimíček, MBA 1
1) Strategický marketingový manažer, ROCHE s.r.o., Diagnostics Division
Obr. 1: Integrovaná a volitelná automatizace pomocí cobas e flow

Laboratorní experti v oblasti infekční diagnostiky musí denně provádět řadu manuálně i časově náročných procedur. Tyto operace navíc vyžadují vysokou pečlivost a erudici, protože výraznou měrou ovlivňují validitu poskytovaných výsledků či hodnocení. Roche přichází s nástrojem, který některé tyto kroky automatizuje a tím umožňuje laboratornímu personálu zaměřit se více na jiné neméně důležité činnosti, jako je preanalytická práce se vzorkem, skladové hospodářství, pečlivá údržba systémů, vyhodnocení procesů kalibrace a QC a v neposlední řadě interpretace produkovaných výsledků. 

Inovativní softwarový nástroj cobas e flow je nedílnou a integrovanou součástí aplikací testů avidit (CMV IgG Avidity a Toxo IgG Avidity) a také metod paralelních stanovení antigenů a protilátek (HIV Duo a připravovaná metoda HCV Duo). Volitelně mohou uživatelé tento nástroj využít v případě sérií automatických ředění v rámci kvantitativního HBsAg testu nebo při paralelním opakování v duplikátu u reaktivních výsledků, případně u výsledků v šedé zóně vybraných metod (viz obr. 1).

Integrovaná automatizace – testy avidit

Obr. 2: Integrovaná automatizace stanovení Toxo IgG Avidity na systému cobas e 801

Stanovení aviditních testů patří vůbec k těm manuálně nejnáročnějším aplikacím v portfoliu infekční diagnostiky firmy Roche. Jsou zde nutné jak různé manuální pipetovací či ředicí procedury, tak rovněž separátní inkubace a výsledné kalkulace výsledků. S novým protokolem cobas e flow jsou všechny tyto procedury plně automatizovány, jak ostatně demonstruje obr. 2 na příkladu metody Toxo IgG Avidity.    

Dále je potřeba dodat, že se zde vždy vychází z výsledku kvantitativního stanovení metody Elecsys® Toxo IgG a celý algoritmus všech kroků do generování výsledku včetně navržené interpretace trvá jen 27 minut.

Integrovaná automatizace – metody paralelního stanovení antigenů a protilátek (Ag/Ab diskriminace)

Obr. 3: Integrovaný algoritmus metody HIV Duo na systému cobas e 801

Metody paralelního stanovení antigenů a protilátek patří do 4. generace metod, stejně jako např. aplikace Elecsys® HIV combi PT.  
Tyto nové metody se označují jako Duo testy, jsou totiž schopné nejen paralelně stanovit příslušný antigen a protilátky, ale zejména generovat specifické COI jak pro antigen, tak pro protilátky. Tyto specifické COI jsou považovány za subvýsledky. Z těchto dílčích výsledků se pak pomocí speciálního vzorce automaticky vypočte finální společný COI, který je sestaven tak, aby eliminoval potřebu šedé zóny. Individuální dílčí výsledky COI pro antigen a protilátky, které jsou rovněž k dispozici, vedou k efektivnímu výběru konfirmačních metod. První zástupce těchto metod na systému cobas e 801 je HIV Duo (viz obr. 3), nicméně další aplikace HCV Duo je již nyní ve vývoji. 

Další výhodou nového integrovaného algoritmu cobas e flow je také zkrácení doby analýzy z 27 minut v případě metody Elecsys® HIV Combi PT na 18 minut u metody HIV Duo na modulu cobas e 801.

Volitelná automatizace – kvantitativní metody (HBsAg II quant II)

Obr. 4: Volitelný algoritmus metody HBsAg II quant II na systému cobas e 801

Kvantifikace virových markerů, jako např. HBsAg, dovoluje nastavení individualizované léčebné strategie na základě specifické odezvy. Metoda Elecsys® HBsAg II quant II s absencí cobas e flow vyžaduje jednak manuální ředění u vzorků s koncentracemi překračujícími rozsah měření metody po úvodní autodiluci, jednak opakování stanovení u neředěných vzorků v opačném případě. Na obr. 4 je znázorněna cobas e flow automatizace všech ředicích a opakovacích procedur s automatickou kalkulací příslušných výsledků.

Volitelná automatizace – opakování v duplikátu

V rámci nejčastějších screeningových testů uvedených na obr. 1 se doporučuje u iniciačně reaktivních výsledků či výsledků v šedé zóně opakovat měření v duplikátu ze stejného vzorku séra či plazmy. Bez aplikace nástroje cobas e flow dochází k tomuto opakování sekvenčním způsobem, kdy je potřeba znovu vložit vzorek do vstupní části systému a zahájit analýzu. V případě, že je po prvním opakování stanovení generován negativní výsledek, je potřeba vložit a zopakovat stanovení ještě jednou. Principiálně platí, že aby byl výsledek považován za negativní, musí mít obě dvě opakování shodně negativní výsledek. 

Obr. 5: Celková doba analýz většiny ID metod včetně metod s cobas e flow protokolem

U aplikace cobas e flow dojde v případě generování reaktivního výsledku či výsledku v šedé zóně k automatickému opakování v paralelním duplikátu, kdy během 18 minut obdržíme oba výsledky najednou. To má výrazný vliv na celkový TAT, neboť dojde ke zkrácení této doby o čas jednoho stanovení. Níže uvedený obr. 5 ukazuje jak celkové doby stanovení většiny Elecsys® ID testů, tak aplikací s cobas e flow protokolem včetně paralelního opakování v duplikátu (pro 18minutové aplikace).

Závěr

Závěrem je možné říci, že cobas e flow automatizuje manuální procedury a kalkulace v oblasti infekční diagnostiky na analyzátoru cobas e 801, což vede nejen ke zvýšení efektivity laboratorních procesů, ale také k nárůstu spolehlivosti vydávaných výsledků či hodnocení. 

Obr. 6: Systém cobas e 801
Ing. Igor Klimíček, MBA

Ing. Igor Klimíček, MBA


V Oddělení marketingu vede tým zabývající se marketingovými a produktovými aktivitami zaměřenými na centralizovaná a integrovaná řešení. Ve volném čase „si dobíjí baterky“ sportem, má rád historickou literaturu a dobré víno.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.